Условия на Уебсайта

ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДОСТЪП  И ИЗПОЛЗВАЙКИ УЕБСАЙТА НА ФИРМА „ЯРА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, НАРИЧАН ПО-ДОЛУ „УЕБСАЙТ“ ИЛИ САМО „САЙТ“, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА САЙТА И ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ И НЕ ПРИЕМАТЕ ДОЛУПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УЕБСАЙТА.

 

Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на „Агро Офис“ ® софтуерни и хардуерни продукти и услуги на крайни клиенти „Яра България“ ЕООД, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни 

Наименование „Яра България“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204081311

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски Полк“ № 115

Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, бул. „Осми Приморски Полк“ № 115

Данни за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Осми Приморски Полк“ № 115

E-mail: info@agro-office.com

Телефон: +359 52 60 15 18

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 91 53 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.yara.bg

Запазена марка

Чл. 1. Агро Офис и графичният знак АО представляват регистрирана търговска марка, собственост на „Яра България“ ЕООД.

Общи условия за достъпност на сайта на Агро Офис

Чл. 2. (1) Потребителят съзнава, че „Яра България“ ЕООД не поема никаква отговорност относно непрекъснатия достъп до този уеб-сайт.
(2) „Яра България“ ЕООД си запазва изключителното право по своя собствена преценка да променя, ограничава или премахва сайта или всеки един от материалите на него. Във връзка с това „Яра България“ ЕООД няма задължението да отчита потребностите на който и да било потребител.
(3) „Яра България“ ЕООД си запазва правото по своя собствена преценка да откаже на всеки потребител достъп до сайта или до част от него без предупреждение.

(4) Отказът от страна на „Яра България“ ЕООД, от която и да е от разпоредбите в настоящето споразумение, е обвързващ само в случаите на писмено оформено изявление, подписано от надлежно упълномощения представител на организацията.

Авторски права

Чл.3. (1) Този сайт съдържа материали, обект на авторско право и сродните му права, търговски марки и друга защитена с особено право на собственост информация, включително, но не само текст, софтуер, снимки и графики. „Яра България“ ЕООД е едноличен собственик или лицензополучател на съдържащите се в сайта материали и притежава всички права върху интелектуалната собственост, права за ползване и други вещни права върху тях. Всички права върху собствените материали са изрично запазени. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

(2) Забранява се на потребителите да продават, копират, променят, размножават, публикуват, зареждат, предават или разпространяват под каквато и да било форма целия или части от материала, собственост на „Яра България“ ЕООД, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, без изричното писмено разрешение на собственика, с изключение на случаите на създаване на резервно копие на част от съдържанието на сайта единствено с цел лично ползване и без да се заличава индикаторът за произход на информацията.

(3) Изрично не се разрешава използването на каквото и да е Съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика „Яра България“ ЕООД.

Линкове / Съдържание и материали на трети лица

Чл.4. Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. „Яра България“ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Правила за използване на пароли и отговорности

Чл. 5. (1) Единствено потребителят носи отговорност за обезпечаване на сигурността на паролите и избягване на лошото администриране на тези пароли, които е получил за използване в този уеб-сайт. В случай, че потребителят открие, че неговата парола е била непреднамерено разкрита на неуправомощен потребител и/или трета страна или че има опасност от злоупотреба с пароли, потребителят трябва незабавно да информира „Яра България“ ЕООД. Тогава „Яра България“ ЕООД ще вземе мерки за блокиране на съответната парола.

(2) Въпреки посоченото по-горе обаче, „Яра България“ ЕООД няма да носи отговорност по никакви споразумения, граждански правонарушения или по силата на елементи от теорията на правото, които могат да бъдат сметнати за приложими, за никакви щети, причинени от злоупотребата с лични пароли, освен ако тази злоупотреба не е причинена от преднамереното или очебийно нехайното поведение на служител на „Яра България“ ЕООД или на трета страна, действащи от името на „Яра България“ ЕООД.

(3) Освен това, „Яра България“ ЕООД запазва правото по всяко време и без да посочва конкретни причини да прекрати или ограничи правото на потребителя да получава достъп до защитените с парола страници на сайта чрез блокиране на неговите потребителски данни.

Демо версия и е-mail абонамент

Чл. 6. (1) С използването на демонстрационната версия на Агро Офис, потребителите заявяват желанието си да ползват услугата “E-mail абонамент”, с което да получават информация за по-важни новини и промоции, засягащи „Яра България“ ЕООД. Информацията се предоставя във вида, в „който е” и „когато е налична” и може да бъде предоставяна с намалена честота или временно да бъде спирана.

(2) „Яра България“ ЕООД изрично си запазва правото по всяко време да преустанови временно или да прекрати потребителския абонамент за услугата без предварително уведомление или даване на обяснение.

(3) Всички права върху интелектуалната собственост, включително авторски права върху представяното в услугата “E-mail абонамент” съдържание са запазени и принадлежат на фирма „Яра България“ ЕООД. Потребителите могат по всяко време да прекратят ползването на услугата “E-mail абонамент” като изберат опцията „Отписване“.

Ограничения на отговорността

Чл. 7. Използването на сайта е изцяло на риск на ползващия. Нито „Яра България“ ЕООД, нито негови служители или управители, агенти или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение такива вреди да възникнат.

Поверителност

Чл. 8. (1) „Яра България“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

(2) „Яра България“ ЕООД гарантира неприкосновеността на всички лични данни. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени.

(3) Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона.

(4) „Яра България“ ЕООД не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

Закони и юрисдикция

Чл. 9. Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от тези условия или свързани с тях, включително, но не само спорове, произтичащи или свързани с тълкуването, валидността, изпълнението или прекратяването и всички спорове, свързани с които и да е празноти или липси по тях или привеждането им в съответствие с новопоявили се обстоятелства, ще се решават от Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата в София, в съответствие с правилника му за дела по арбитражни споразумения.