Агро Офис® Склад

Агро Офис® Склад е софтуер за контрол на доставките, наличностите и потреблението на всички материали, свързани със земеделското производство, като горива, торове, препарати, семена, продукция, резервни части и др. 

Агро Офис® Склад е софтуер за контрол на доставките, наличностите и потреблението на всички материали, свързани със земеделското производство, като горива, торове, препарати, семена, продукция, резервни части и др. Само с Агро Офис® Склад ще можете да превърнете работата си в удоволствие, като заприходявате и изписвате материали, все едно играете компютърна игра. Софтуерът алармира, когато запасите в някой от складовете, например ГСМ, паднат под критичния минимум и вие трябва да направите поръчка към своя доставчик.

AO_Stock

Предимства на Агро Офис Склад

 • Лесен за работа – не се изисква специален опит или икономическо образование, за да работите с него.
 • Дава информация – кога и колко гориво, торове, препарати, семена и други трябва да поръчате на своите доставчици.
 • Част от цялостната система Агро Офис® – изгледът и менютата на програмата съвпадат с тези на останалите продукти.

Агро Офис® Склад има следните функционалности:

 • Йерархична структура на складовете

В Агро Офис® Склад можете да използвате предварително въведените за ваше улеснение скла­дове за горива, торове, семена, препарати и продукция. Ако желаете можете да органи­зирате складовото стопанство по ваш начин, като сами създадете складове в дървовидна структура.

 • Заприходяване на материали в склада при доставката

Бързо и лесно въвеждате всяка доставка на материали веднага, след като е получена. Това ви позволява да получа­вате информация в реално време за получените и налични материали.

 • Изписване на материали по блокове и по мероприятия при обработките

Текущото изписване на материалите в момента на тяхното влагане в производството ви позволява да контролирате себестойността. Ако използвате Агро Офис® Агроном материалите се изпи­сват автоматично от склада след отчи­тане работата на полето, благодарение на връ­зката между двата модула.

 • Инвентаризации – установяване на липси или излишъци

С помощта на тази функция можете да проверите наличните количества материали в склада и да ги съпоставите с тези във софтуера. По този начин можете да установите липси и излишъци.

 • Документооборот – издаване на складови разписки, протоколи и др.

Агро Офис® Склад ви позволява да издавате складови разписки, протоколи за преместване, искане за отпускане на материали  др., както и да ги печатате. Ако все още не сте го направили – време е да оставите кочана с фактурите, разписките и индигото в миналото.

 • Известия – при спад на наличността в складовете под критичния минимум

Системата ви предупреждава чрез изскачащи съобщения (аларми) при спад на наличността в складовете под критичния минимум. Ако наличностите спад­нат под минимума, сис­темата ще ви изпрати напомняне за доставка.

 • Връзка с Агро Офис® Агроном – при създаване на нова обработка автоматично се изписват материалите от склада

Агро Офис® Склад е свързан с Агро Офис® Агроном. Така при създаване на ново агротехническо мероприятие, материалите от склада се изписват автоматично.

 • Връзка с Агро Офис® Агроном – при създаване на нова обработка автоматично се изписват материалите от склада

Агро Офис® Склад е свързан с Агро Офис® Агроном. Така при създаване на ново агротехническо мероприятие, материалите от склада се изписват автоматично.

 

Яра Агро Офис Склад е част от версия: Експерт