Срокове по прилагане на чл. 37в и чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Srokove po chlen 37

 

 

споразумение / разпределение на ползването за стопанска 2019/ 2020 година, ведно с регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ:

До 31 юли

Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. Ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ. / правно основание – чл.37б, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.70, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ /

До 1 август

Общинската служба по земеделие изготвя предварителен регистър на имотите и го обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на Областна дирекция „Земеделие“. / правно основание – чл.72, ал.2, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ/

До 5 август

Директорът на Областна дирекция „Земеделие” издава заповед за определяне състава на комисията, ръководеща сключването на споразумение за ползване. / правно основание – чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ / Комисията само ръководи сключването на споразуменията. Ползвателите сами изготвят споразуменията. В случай, че не бъде постигнато споразумение, комисията изготвя служебно разпределение. / правно основание – чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.2, т.1 от ППЗСПЗЗ/

До 10 август

Общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на хартиен  и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане. / правно основание – чл.37б, ал.4 от ЗСПЗЗ/

До 15 август

По инициатива на Общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица могат да се правят промени в предварителните регистри при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности. / правно основание – чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ/

До 20 август

Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ:
– определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на §2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ;
– определя границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта);
– изготвя карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението и за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. / правно основание – чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ/

До 25 август

Се оповестяват изготвеният проект на картата на масивите за ползване и на регистъра към нея въз основа на споразумението – за разпределението по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ. / правно основание – чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ/

До 30 август

По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите  и картата на масивите за ползване,   представляващи неразделна част от споразумението. В същия срок се сключва и актуализира споразумението за следващата стопанска година по смисъла на § 2 т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието. / правно основание – чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ и чл.37в, ал.2 от  ЗСПЗЗ/

До 15 септември

Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на чл.37в,ал. 1 от ЗСПЗЗ, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви. / правно основание – чл. 37в, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл. 72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ/

До 20 септември

Се оповестяват изготвеният проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на   разпределението – за разпределението по чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ. / правно основание – чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ/

До 25 септември

По инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица могат да се правят промени в проектите на регистрите и картата на масивите за ползване, представляващи неразделна част от разпределението. / правно основание – чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ/

До 1 октомври

Директорът на ОД „Земеделие“ издава заповед въз основа на доклада на комисията по чл.72в от ППЗСПЗЗ. / правно основание – чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.75а, ал.1 и ал.2 и ал.3 от  ППЗСПЗЗ/

До 10 октомври

Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ се обявява  в кметството и в сградата на ОСЗ, и се публикува на интернет страницата на Общината и на ОД „Земеделие“ заедно с окончателните регистър и карта на ползването. / правно основание – чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ чл.75а, ал.2 от  ППЗСПЗЗ/

В срок до 3 месеца от публикуване на заповедта на директора на ОД „Земеделие” по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ са определени земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на ОД „Земеделие“ сума в размер на средно годишното рентно плащане за съответното землище в срок до три месеца от публикуването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ. / правно основание – чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.72, ал.1 от ППЗСПЗЗ/

След влизането в сила на заповедта по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ

След влизане в сила на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за предоставяне на:

  1. проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите;
  2. напоителни канали, които не функционират.

(2) Въз основа на подадените заявления по ал. 1, т.1 директорът на областната дирекция „Земеделие“ подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, по реда на чл. 37в, ал. 16 ЗСПЗЗ.

(3) Въз основа на подадените заявления по ал. 1, т. 2 директорът на областната дирекция „Земеделие“ подава до собственика на съоръжението искане за предоставяне на напоителни канали, които не функционират, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. В едномесечен срок от получаването на искането собственикът на съоръжението:

  1. представя на директора на областната дирекция „Земеделие“ писмено съгласие, към което прилага документ, удостоверяващ, че напоителните канали не функционират, и
  2. отправя предложение до ползвателя на масива за сключване на договор за имота.

(4) В едномесечен срок от получаването на предложението по ал. 3, т. 2 ползвателите сключват договори за съответната стопанска година със собственика на съоръжението и заплащат сумата за ползване на напоителните канали.

(5) Ползвателите на предоставените по реда на ал. 2 и 4 имоти могат да кандидатстват за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, при условие че е извършено плащане в 3-месечен срок от възникването на правното основание за ползване на имотите.  / правно основание – чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ/

Директорът на ОД „Земеделие“ след влизането в сила на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване

Когато в едномесечен срок от искането Общинският съвет не е приел решение, директорът на ОД „Земеделие“ определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването ѝ. / правно основание – чл.37в, ал.16 от  ЗСПЗЗ/

В едномесечен срок от издаване на заповедта на Кмета за предоставяне на имотите – полски пътища.

Ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Договорите се регистрират в ОСЗ. / правно основание – чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ/

Предоставяне на земи от ДПФ и ОПФ на ползватели на масиви по заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Земи от ДПФ и ОПФ, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината.

Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена на която са сключени договорите за землището за земите от ДПФ за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината. / правно основание – чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ/