Срокове по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – за стопанска 2020/ 2021 година

Срокове за ползването на земеделските земи

Споразумение/разпределение на ползването за стопанска 2020/ 2021 година, ведно с регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ

 

 

 НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ

До 31 юли:

Подаване на декларации и заявления за участие в Споразумение в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота /ОСЗ/
/чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ/

до 01 август:

ОСЗ изготвя предварителен регистър и го обявява на страницата на Дирекцията.
/чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ/

до 05 август:

Издаване на Заповед за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ.
/чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ/

до 05 август:

ОСЗ предоставя предварителния регистър на председателя на Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ.
/чл.72, ал.6 от ППЗСПЗЗ/

до 10 август:

ОСЗ представя на комисията по чл.37в, ал.1 на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.
/чл.37б, ал.4 от ЗСПЗЗ/

до 15 август:

Възможност за промени в предварителните регистри при промяна в декларации/заявления, отстраняване на грешки, неточности.
/чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ/

до 15 август:

Подаване на декларации/заявления при промяна на собствеността, формата на стопанисване, и НТП. В случаите, когато срока не бъде спазен новите обстоятелства се вземат предвид за следващата стопанска година.
/чл.71 от ППЗСПЗЗ/

до 20 август:

Комисията определя:

-територията за създаване на масиви
-границите на масивите
– изготвя карта на масивите и регистър с данни за имотите, заявени за участие в споразумение и за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ

до 25 август:

Се оповестява регистърът и картата на ползване за споразумението.
/чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ/

до 30 август:

Сключване и актуализиране на Споразумението за следващата стопанска година.
/чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ/

до 15 септември:

Се съставя проект за служебно разпределение, одобрен от министъра на земеделието и храните.
/чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ, чл.72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ/

до 20 септември:

Се оповестява регистърът и картата на ползване за разпределението.
/чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ/

до 1 октомври:

Директорът издава заповед по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ въз основа на изготвен доклад от Комисията по чл.37в, ал.1 от закона.
/чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ/

до 10 октомври:

Обявява се Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.
/чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ/

до 24 октомври:

Възможност за обжалване на Заповедта по административен ред.
/чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ/

след 25 октомври:

След влизане в сила на заповедта, Директорът на ОДЗ подава искане до Общински съвет за предоставяне на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване.
/чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, чл.75б от ППЗСПЗЗ/

25 ноември:

ОС в едномесечен срок от подаване на искането приема решение за предоставяне на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване.
/чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, чл.75б от ППЗСПЗЗ/

25 декември:

В 2-месечен срок Директорът на ОДЗ определя със Заповед цена на имотите полски пътища = СРП, когато ОС не е взел решение по отправеното искане.Въз основа на тази Заповед ползвателите в 1-месечен срок внасят дължимите суми.
/чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, чл.75б от ППЗСПЗЗ/

до 10 януари:

Три месеца от публикуване на заповедта /10 октомври/, ползвателят следва да заплати сумите за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
/чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, чл.72, ал.1 от ППЗСПЗЗ/