Директни плащания 2017г.

За пореден път екипът ни събра и систематизира всички новости свързани с кампанията за директни плащания 2017. Присъствахме на разяснителни кампании  проведени от МЗХ, за да ви дадем прецизна информация, ето я и нея:

Основни насоки при кампания за директни плащания 2017 година:

 • Географско очертаване – точно съвпадение при очертаване на масиви и имоти с правното основание по КВС с реално обработваните площи на терен;
 • Заявяване на имоти с правно основание: чл. 69, чл.70 и Комасационно споразумение по чл. 37;
 • Заявяване на бели петна, само когато са заплатени.
 • Очертаване (заявяване) само на обработваемата част на имоти – придържане към допустимия слой.
 • Право на заявяване на урбанизирани и горски площи.

 

Рискове при очертаване в ИСАК:

 • В ИСАК липсват номера на имоти – налична е само графичната част (границите без номерата на имотите), което води до възможност от грешно заявяване на имоти в реални граници;
 • При наличие на правно основание за идеални части – те трябва да бъдат очертани географски съобразно полагаемата идеална част. Риск от заявяване на една и съща част от повече от един ползвател;
 • Липсата на контур за урбанизирани и горски площи крие риск за точното им географско очертаване;

 

Предимства на предварително очертаване с Агро Офис®

 • Точно и прецизно очертаване на спокойствие в офиса или от вкъщи;
 • Автоматично подготвяне на очертанията от: Комасационно споразумение, GPS с висока точност или реални граници. Засичането им спрямо: КВС, актуален допустим слой, слой пасища натура и други;
 • Лесно зареждане на правно основание – чл.69, чл. 70 и регистър чл. 72 по Комасационно споразумение по чл. 37. Проверка за географско съвпадение с масивите за ползване. Импорт от програмата ФЕРМА ползвана от ОДЗ и ОСЗ;
 • Калкулатор за ЕНП за бързо и лесно планиране на площите за угар, азотфиксиращи, междинни и други култури с цел спазване на изискванията за зелени плащания;
 • Актуални слоеве: Площи допустими за подпомагане, Постоянно затревени площи, Натура 2000 местообитания и Натура 2000 птици.

 

Попитайте вашите съседи те ще ви кажат колко санкции са избегнали и колко допълнителни субсидии са усвоили с помощта на Агро Офис® Карти.