Версии и Нива на Агро Офис®

Старт

Карта на стопанството:

 • Ръчно очертаване на блокове върху сателитни снимки ( Google maps/Bing )
 • Автоматично очертаване на блок чрез зареждане на SHP, GPX, KML файл
 • Изчисляване на обработваемата площ;
 • Автоматизирано създаване на зони за почвени анализи в решетка и генериране на точки за пробо-вземане
 • Обработваеми имоти – сечение: Наложете имотите от КВС върху сателитна снимка и блок (поле). Проверете бързо и лесно обработваемата част от имота
 • Трасиране на имоти: Намерете САМИ имотите си на полето с помощта на ръчен GPS или навигация и трасирайте ТОЧНИ и РЕАЛНИ граници
 • Отлична съвместимост с GPS навигационни системи с цел визуализация на работата и трасиране. Експорт и импорт на блокове от и към всички популярни системи на пазара: AgLeader, John Deere, Trimble, Müller, Topcon, Raven, Tee Jet и др., АВ линии ( функцията е реализирана за AgLeader, John Deere )
 • Правно основание: Заредете декларации по чл. 69 и чл. 70, за да визуализрате на картата правното си основание в землището
 • AB линии: Анализирайте и решете най-ефективната посока за движение на машината в полето. Подгответе и експортирайте най-прецизните AB линии към дисплея в кабината - ( функцията е реализирана за AgLeader, John Deere )
 • Мобилно приложение: Вижте къде се намирате на полето. Намерете имот или очертайте блок с вградения GPS. Съвместимо за iPhone или Android
 • Комасационно споразумение ( по чл.37 )- зареждане на правно основание на всички ползватели в землището от .dbf файл или от импортиране на декларации ( чл.69/70 ) , баланс по обработваеми площи, изготвяне на споразумението
Контрол

Цялостен контрол на блоковете, дейностите по полето и машините:

 • Всички функционалности от версия Старт
 • GPS проследяване на машините с възможност за изчисляване на обработени декари, транспорт и престой, както и изразходено гориво по блокове, култури
 • Геозони: Използвайте очертанията на вашите блокове, за да разграничите работата в декари поле по поле, както и транспорта
 • Разпознаване на инвентар: След оборудване на вашите машини и инвентари със специален куплунг – идентификатор вие можете да следите в реално време колко декара са обработени
 • Идентификация на водач: Специализирана система за оторизация на операторите с чип-ключодържател в кабината. Разберете: кой, кога, коя машина е управлявал
 • Аларми: Получавайте известия при кражба на гориво, излизане от базата, неправилна обработка или превишена скорост. Напомняния и за сервизни интервали
 • Визуализиране и създаване на обработки на няколко машини едновременно работили в един и същ блок
 • Бързо и лесно въвеждане и изписване на агро-технически мероприятия по норма (стойност на обработката)
 • Автоматизирано записване на агротехническите мероприятия от GPS проследяването
 • Бърза справка разходи и дейности по блокове с 1 клик
Експерт

Финансова ефективност чрез оптимизиране на разходите:

 • Ефективни справки за достигане на финансова ефективност чрез оптимизация на рзходите

 • Всички функционалности от версия КОНТРОЛ

 • Дневник на агротехнически мероприятия - следете подробно: Кой механизатор, с коя машина, колко работа е извършил? Какво количество гориво, торове, препарати и семена са изразходени

 • Данни от CAN шина: Освен данни за горивото, по CAN BUS на машината получавате информация за, обороти, температура, натоварване на двигателя и др.

 • Детайлна справка за изразходеното гориво: ден, седмица, месец

 • Годишна справка за изразходваното гориво за намалена акцизна ставка

 • Автоматично попълване на ДНЕВНИК РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - Оставете Агро Офис® да попълни и генерира дневника вместо вас. Спестете време, когато то ви е необходимо

 • Технологична карта: Направете план за обработките по блокове според технологията за отглеждане на всяка култура. Следете отклоненията от плана и причините за тях.Справка за печалбата спрямо плана в реално време

 • Складове в дървовидна структура: Използвайте въведените за ваше улеснение складове за горива, торове, семена, препарати и продукция или организирайте складовото стопанство по ваш начин.Следете и управлявайте складовите си наличности

 • Изписване: Използвайте процедурата за автоматично изписване на материалите от склада при отчитане на работата на полето

 • Заприхождаване и остойностяване на реколтата от жътва

 • Агро-икономически справки: Набор от справки за разходи по блокове, култури, землища и машини. Следете себестойност по култури в реално време и всеки един момент

 • Връзка с порталите за отдалечен обмен на данни с дисплея в машината: MyJohnDeere.com; AgFiniti (AgLeader) и други

 • Сравнителен анализ на производителността по машини, полета, култури, хибриди и др.

Премиум

Агрономическа ефективност, Анализ на дейностите на полето, планиране на дейностите:

 • Анализирането на агрономическата ефективност, данните от времето (в реално време), етапа на развитие на културите, потребността от азот, рисковете болести - за оптимално планиране на агрономическата дейност:
 • Всички функционалности от версия ЕКСПЕРТ

 • Визуализиране на информацията от GPS навигационните дисплеи: Използвайте информацията от вашите GPS навигациите и получете подробни карти с информация за покритие, добив, норма на торене, пръскане или на сеитба във всяка точка от блока

 • Карта на покритие: Заредете и анализирайте картите от пръскането, торенето, сеитбата и др. Вижте нормата, препокритите и непокрити площи. Анализирайте качеството на извършената работа

 • Карта на добива: Вижте количеството и влажността на добива във всяка точка от блока. Оценете потенциала на всеки блок, както и различията в него. Наложете няколко карти и приложете сеитба с променлива норма

 • Почвени анализи и карти: Заредете информацията от извършените почвени анализи, а софтуерът ще създаде автоматично карта на почвената запасеност. Приложете променливо торене

 • Сравнявайте и анализирайте различните карти

 • Предписания за торене и сеитба: На база на карта на добива, почвен анализ или комбинация от двете, изгответе карта с променливи норми на торене или сеитба за всеки блок. Свалете предписанието според марката на вашата GPS навигационна система

 • Мобилно приложение за изпращане на задачи към машините: поле, оператор, обработка, материал от склад и др. Въвеждане на извършената обработка директно на полето със Вашето устройство ( Android/IOS )

  *Функцията е приложима при закупена метеостанция METEOBOT

Договори

Сигурно и лесно за работа решение за управление на собствена, наета земя и рентата:

 • Електронен регистър: Създайте в Агро Офис® Договори електронен архив като прикачите сканирани скици на имоти, документи за собственост и самите договори

 • Картова визуализация на имоти, собствена, наета земя и други върху сателитна снимка и кадастрална карта - опция*

 • Печат на договори и анекси: Въведете като шаблони вашите бланки за арендни или наемни договори, а софтуера ще генерира готовите договори за печат. Ако някой договор изтича, можете да го удължите с анекс за секунди

 • Рента: Оставете Агро Офис® да изчисли рентата според тип на договор, категория, землище, обработваема площ или друг зададен от вас критерий. След това изплащането е лесно - авансово, частично и цялостно – в пари или в натура

 • Справки към администрацията: Генерирайте автоматично Анкетна карта, декларация по чл. 69, заявление по чл. 70 (приложение 1/2 ) и декларация по чл. 73 на електронен носител

 • Справки: Направете справки по произволен критерий – имоти, землища, договори, собственици и др. Проверете изтичащите договори по всяко време. Вижте рента по землища - любима справка на много земеделци

 • Графики и диаграми – представете лесно и изчистено цялостната информация

 • Версията е приложима за един бенифициент


  * Функцията е приложима при активен абонамент за Агро Офис Старт

Договори - Премиум

Експертни решения и възможности за по специфични ситуации:

 • Дялов капитал и дивиденти: Отчитате всички движения на капитала - колко е внесен, колко е изплатен и колко е наличен. Разпределете печалба и изчислете автоматично дивидент, на база дялов капитал
 • Многофирмена версия и възможност за оператори с различни права ( Възможност за администриране до 10 бенефициента)
 • Консолидирана база данни за генериране на обобщена справка при многофирмено управление на договорите
 • Трансфер на номенклатурни данни между отделните фирми (бази данни/бенефициенти)
 • Бърз импорт на голям брой имоти към договор с помощта на вграден Excel шаблон
 • Преотдаване на собствени и наети имоти към други арендатори
 • Следене на дължимата рента от други арендатори
 • Наследници и родословно дърво: Всички имоти на починал собственик се разпределят автоматично на наследниците според родословното дърво
 • Лично ползване: Раздайте продукция за лично ползване на собствениците на земята, според заявените от тях декари, като следите лимита им. Начислете разходите за обработки в брой или ги приспаднете от рентата
GDPR Модул

Оставете Агро Офис® да се грижи по спазването на всички GDPR процедури. Генериране всички изисквани справки при проверка:

 • Напътствия и практически стъпки за внедряване на GDPR в стопанството
 • Регистър на личните данни – кой, кога е оперирал с лични данни
 • Категории дейности
 • Регистър на нарушения
 • Политики – набор от информация
 • Процедури по GDPR

Какво ще спечелим с подобренията и промените по Агро Офис®?

 • Още по сигурен и стабилен продукт
 • По-комплексно решение като цялостна система
 • Нови инструменти за прецизно земеделие и агрономия в зависимост от нивото, което използваме
 • Подобрения и улеснения в дизайна на софтуера
 • Оптимизация и понижаване на разходите
 • По-високи добиви
 • Финансова и управленска ефективност
 • Агрономическа ефективност и решения

Преминете на по-висока версия или научете повече