1. Как да коригирам собственик в договор/анекс?

Влизаме в документа и избирме бутон „Редакция на собственици и имоти“. След това на реда на собственика има 4 сини стрелкички за преглед и редакция. Избираме ги и ни се отваря формата за въвеждане на собственик. Въвеждаме данните на новия собственик и натискаме върху бутон „Запис“.

2. Може ли да се смени НТП-то на вече въведем имот?

Може да бъде направена всякаква редакция на вече въведен имот. За целта трябва да намерим съответния имот от Номенклатури – Имоти. Когато го открием, трябва да влезем в данните му чрез бутон „Преглед и редакция“ (четирите сини стрелкички пред имота). Когато достъпим данните на съответният имот, трябва да изберем бутон „Редакция“, който се намира отдолу на страницата. След това могат да бъдат редактирани както НТП-то, така и всички останали данни на имота. След като корекциите са направени, остава само да се натисне върху бутон „Запис“.

3. Как се променя площ на имот?

От Номенклатури – Имоти намираме съответния имот, влизаме в него и избираме бутон „Редакция“. След това редактираме площта в съответната категория и натискаме бутон „Запис“.

4. Как се добавя наследник?

За да добавим наследник, първо трябва да влезем в Номенклатури – Собственици и да намерим починалото лице, за да го отбележим като такова. Влиза се в личните данни на лицето и се избира бутон „Редакция“. След това поставяме отметка в поленцето „Починал“ и натискаме „Запис“. По този начин модул наследници (в дясно от личните данни на собственика) за лицето, вече ще бъде активен. Там от бутон „+“ се изреждат наследниците на починалия, като задължително полета са Име, ЕГН и каква част (в процент или дроб) наследява съответния наследник. След записване на наследника, в досието му за изплащане се прехвърля съответната наследена част от починалия.

5. Как се пуска заявка за лично ползване?

Заявка за лично ползване се пуска в Номенклатури – Лично ползване – Заявки за лично ползване. Чрез бутон „+“ се въвежда нова заявка. Въвеждат се данните за лицето, за което създаваме заявката и след това кликаме върху бутон „Запис“. След като се запише заявката, отдолу се отваря таблица с Култури за лично ползване, където отново чрез бутон „+“ трябва последователно да попълним Наименование, Обработки (лв./дка), Среден добив (кг/дка) и Площ (дка). Съответните декари се приспадат от дължимата рента, както и дължимите обработки на декар.

6. Може ли да се изплаща рента в натура и пари?

Програмата Ви дава възможност да изплащате рента в пари, натура, както и в пари и натура комбинирано. След като влезем в нечие досие за изплащане, от таблицата с Разписки трябва да създадем такава. След като запишем основните данни на разписката, отдолу се появява таблица Начислена рента, в която имаме бутон „изплати“. Когато го изберем, се появяват опции за изплащане. Можем да изплатим само пари. Вторият вариант е да изплатим остойностена натура, след като се попълнят полетата Стока, МЕ, Количество, Коефициент и съответно Стойност. Следователно стойността на натурата се приспада от паричния остатък. Може да се направи и вариант, в който пускаме една разписка, в която са изплатени единствено пари и след това можем да пуснем и втора, в която е изплатена натура.

7. Как да проверим колко декара е наетата/арендувана земя за конкретен стопански период?

Чрез справка Имоти по договори, като зададем стопански период във филтри Валиден от година – Валиден до година.

8. Как да проверим колко декара е собствената ни земя?

Ако желаете да проверите само собствена земя (по чл.69) от меню Справки -> Собствени Имоти. Имате възможнода генерирате справка за всички землища или за конкретно землище. След като попълните необходимите за вас филтри натиснете бутон „Покажи“

9. Как да проверим кои са изтичащите договори за текущия стопански период?

Отваряме справка Договори и анекси и във филтър „Валиден до“ въвеждаме годината, за която искаме да проверим кои договори изтичат. След това натискаме върху бутон „Покажи“.

10. Качих всички договори в програмата и всеки договори и има „тип на договор“, но в справки за Ренти не се извежда информация?

Необходимо да се направят настройки на критерийте за начисляване на рента. Това може да бъде направено от Номенклатури -> Типове договори. За всеки тип договор трябва да изберете първо критерии дали е универсален или по обработваема/необработваема земя или по землище,нтп,категория на земята. За коректни и правилни настройки моля свържете се с отдел Поддръжка

11. Как е изплаща рента, различна от начислената?

Може да се използва Заявка за рента или ПКО (приходен касов ордер).
Чрез Заявка за рента – табличката, където се създава такава заявка се намира в досието за изплащане на всяко лице. Първо се попълват основните данни на заявката (дата, номер, землище и др). След като основните данни бъдат записани, се отваря таблица „Видове ренти“, където можем да определим каква рента ще се раздава и за колко декара.

Чрез ПКО – използва се само при случаи, когато искаме да дадем по-висока рента от начислената. ПКО се създава от Номенклатури – ПКО. При създаването му се попълва собственикът, за който създаваме приходния ордер, като основанието на документа трябва да бъде „рента“. В поле „сума“ се въвежда желаната сума, с която искаме да увеличим рентата. При записване на ордера, съответната сума се добавя върху вече начислената на съответното лице.

12. Мога ли да изведа справка за начислената рента?

В програмата има множество справки ако желаете да изведете справка за начислената рента е необходимо от меню Ренти да изберете справка Списък за рента (в тази справка се извежда информация за начислената, но не и изплатена рента). Ако имате нужда от обобщена справка за начислена,изплатена и остатъчна рента от меню Ренти трябва да изберете справка Обобщена справка за рента. В случай, че имате специфичен въпрос трябва да се свържете с отдел Поддръжка.

13. Могат ли ръчно да се подновяват договори и анекси?

Договорите и анексите могат да се подновяват и ръчно. Ако даден договор ще се поднови с договор, просто трябва да влезем в Договори и от бутон „+“ да въведем новосъздадения, който вече ще бъде с новият удължен период. За по-добра проследяемост на историята на имотите и собствениците от съответните договори е желателно да се въвежда вътрешен номер при създаване на договорите.

Ако договорите/анексите ще се подновяват с анекси, трябва да влезем в съответния договори и да създадем анекс за новия период от бутон „Анекси“, който се намира най-горе в дясно или бутон „“Издаване на анекс““, който се намира под таблицата с въведените в договора имоти.“

14. Как да изготвя анкетна карта?

Има 2 варианта за попълване на Анкетна карта:

Вариант 1 – Данни от програмата: В табличката разположена в дясно, се прехвърлят всички землища, които ще се прехвърлят в анкетен формуляр. След това се извиква празен такъв в програмата и се прикачва (добавена е възможност за сваляне на празна АК ако не разполагате с такава). След като прикачите АК, Ви остава само да прехвърлите данните в нея, като изберете бутон „Прехвърляне на данните“.

Вариант 2 – Данни от споразумения: Тук разликата е, че трябва да се прикачи файл за анкетна карта от споразумението. След като се добави този файл, отново реда за прехвърляне на информацията в АК е същия. Трябва да прикачим празен анкетен формуляр и да изберем бутон „Прехвърляне на данните“.

Вариант 3 – От ОСЗ трябва да получите екселски файлове директен импорт в анектен формуляр.

15. Как да изготвя декларации по чл. 69/70?

Преди да генерираме декларациите, трябва да минем през Декларации – Настройка на опции за декларации по чл. 69/70, за да прегледаме и ако е нужно да настроим „желанията“ на имотите (Желая да участвам (чл.37в от ЗСПЗЗ) или Не желая да участвам (чл.37в от ЗСПЗЗ)). Програмата винаги генерира декларациите за следващия стопански период. Ако желаем да генерираме декларациите за стопански период 2019-2020, в програмата трябва да в Настройка на опции за декларации да променим периода.

Декларация по чл.69 – Сваля се за всяко землище поотделно. Кликаме върху землище и избираме бутон „Генериране на файл – формат 2013“. До този бутон имаме и екселско файлче, което е приложението към деклрацията. То също трябва да се генерира. При клик върху тези бутони, деклрацията и приложението се свалят попълнени.

Заявление по чл.70 – Аналогично на декларация по чл.69. Отново се сваля за всяко землище поотделно. Кликаме върху землище и избираме бутон „Генериране на файл за всички валидни договори/анекси – формат 2013“. До този бутон са разположени и 2 екселски файла. Първият е Приложение 1, където ще попаднат всички имоти с желание „Желая да участвам (чл.37в от ЗСПЗЗ)“. Вторият съответно е Приложение 2, където пък попадат всички имоти с желание „Не желая да участвам (чл.37в от ЗСПЗЗ)“.

Формат на номера на имота – Имате възможност според изискванията на ОСЗ да генерирате файловете с водещи или без водещи нули както да изберете разделителят.

16. Как да направи приключване на стопански период?

За да извършите приключване на стопански период е необходимо от менюто да изберете Сервиз-> Приключване на период. Внимателно се запознайте с указанията на екран преди да използвате опцията. В случай, че не сте сигурни във вашите действия можете да се свържете с отдел Поддръжка.

17. Приключих стопански период по-погрешка?

В случай, че сте приключили стопанският период, а не трябвало. Необходимо да се свържете с отдел Поддръжка откъдето ще възстановят състонието на вашата база преди приключване.

18. Мога ли да архивирам и след това да дезархивирам данни?

В системата е позволено да направих архив на вашите данни. Поддържата се до три броя архив, като при създаването на нов най-старият се изтрива. От съображения за сигурност възстановяване на период се извършва само от отдел Поддръжка.

19. Как се създава Декларация по чл.73?

За да генерирате файл за Декларация по чл.73 трябва да изберете от меню Декларации -> Декларация по чл.73. Генерира се файл за съответната счетоводна година, а не стопанска година. Например ако сте в стопански период 2019/2020 данните ще се отнасят за 2019г. В спраквата се включва информация за изплатена рента над 5000лв. и изплатен дивидент. Генерирането на файл се извършва като натиснете бутон „Генериране на файл“.

20. Какво представлява модул GDPR?

Модул GDPR покрива изискванията на Общият регламент относно защитата на личните данни (ЕС) 2016/679. Чрез него можете:
– Регистър отразяваш всички действия в АО Договори;
– Да изготвите дневник за всички нарушения, последиците от тях както и какви мерки са предприети;
– Регистър на искания от субектите (например заличаване т.е правото да бъдеш забравен);
– Да създадете Политика за защита на личните данни;
– Да създадете различни Процедури засягащи дейността на фирмата;
– Да изготвите образци на различни документи (например Декларация за съгласие за обработка на лични данни)

21. Досега работех със шестцифрен номер на имот, но сега трябва да използвам кадастрални номера?

Имате възможност да генерирате два типа кадастрални номера XXXXX.XXX.XXX (EKKATE.МАСИВ.ПАРЦЕЛ) и XXXX.XXXX (РАЙОН.ПАРЦЕЛ). Трябва да изберете от меню Номенклатури -> Имоти където имате възможност за всички землища или за избрано землище да генерирате кадастрални номера. За да изпълните операцията е необходимо да отидете в дъното на таблицата и в поле Кадастрални номера да изберете от падащато меню желаният от вас тип след това трябва да натиснете бутон Запази. Впоследствие можете да направите изтриване на кадастралните номера.

22. Имам бланка на договор мога ли да го използвам в програмата?

Можете да използвате вашите бланки в Агро Офис Договори. За да бъдат въведени и настроени коректно, моля свържете се с отдел Поддръжка.

23. Как се извършва изплащане на рента?

Имате възможност да изплащате едновременно рента по всички документи и имоти на един собственик.
От бутон + в таб Разписки – създавате нова Разписка. Попълвате необходимите полета и запазвате. След което ще видите две таблици – Начислена и Изплатена рента. В таблица Начислена рента избирате бутон „Изплати“, след което избирате начина по който ще се изплати рентата – в Пари или Натура и попълвате стойност (за Пари) и стока и колиечство (за Натура). След като затворите разписката можете да принтирате РКО или Разписка.

24. Как се извършва редакция на идеални части на имоти въведени към договор/анекс?

В Договор, Редакция на сабственици и имоти, в таблица Имоти избирате бутон „Собственост“. След което в колона „Идеални части“ имате възможност да променяте каква част притежава всеки един собственик от имота. Можеда да задавате в проценти или в дробни части. А можете и директно в колона Ред. площ да напише дка на този собственик.

25. Как се извършва изплащане на рента от минали години?

Най-горе в страницата за досието на собственик има таблица със заглавие Рента от минали години. Имате възможност да нанесете нераздадената рента като попълните празните полета и
натиснете бутон Ѵ. В поле „От “ нанасяте началото на стопански период, като програмата ще
попълни в колона „До“.

С бутон Редакция имате възможност да коригирате декарите, за които се дължи рента
и/или стойността на рентата.

Можете да изтривате редове с ренти от минали години чрез бутона за целта. Това
действие не е позволено и бутона е блед и неактивен, ако вече имате направено плащане за
съответната година, ако собственика е починал с наследници или ако рентата на реда е
наследена.

26. Как мога да изчертая имоти от Договори в Карти?

Отваряте конкретният Договор. В таблица Имоти избирате имот/и или маркирате всички имоти, след което избирате бутон „Събиране на данни за прехвърляне в Агро Офис Карти“. Появява се нов бутон „Изчертаване в Агро Офис Карти“. След като го изберете се отваря нов таб на браузъра Ви, къде имотите от договора са изчерати върху картата с жълт цвят.

27. Редакция на обр/необр площ на имоти.

Справки > Имоти по договори. От филтъра попълвате ред Имот №. В тазблицата се съдържа цялата информация за имота.

28. Имам въведен договор как мога да въведа анекс към него?

В Договорът иам бутон Анекси. При избирането му се отваря таблица, където от бутон + се създава нов Анекс към Договора.

От таблицата с Договори, в колона Анекси има бутон +, от където също може да се създаде нов Анекс.

1. Как се достъпва Агро Офис?

За да достъпите агро офис е необходимо да имате инсталирани браузър Google Chrome. След това можете да достъпите продукта от адрес maps.agro-office.com. Ако използвате само Агро Офис Договори трябва да използвате contracts.agro-office.com. Ако имате потребител с интеграция достъп се осъществява първият по-горе посочен линк. Друг лесен начин за достъп до системата е през сайта yara.bg.

2. Забравена парола/Заключен потребител

В случай, че забравите вашата парола за достъп е необходимо да използвате опцията „Забравена парола“ където трябва да въведете вашият е-майл и натиснете бутон „Изпрати“. На вашият е-майл ще получите нова автоматично генерирана парола. В случй, че не получите нова парола вероятно вашият потребител е заключен от съображения за сигурност.

3. Импорт на блокове

За да направите импорт на блокове трябва да изберете меню Карти -> Нов Блок -> зареждане от файл. След това се отваря нова форма където, за да изберете файла трябва да кликнете на бутон Choose file (Изберете файл), след което да посочите файла и да натиснете бутон Добави. Важно е да изберете опцията Добави като един или като много блокове, т.е. ако изберете файл, които съдържа много блокове имате възможност да ги запазите като отделни блокове или като цял блок. За файлове от ДФЗ директно избирате *.zip файл и натискате добави. За блокове от навигации също избирате директно *.zip файл, но можете да избере и *.shp файл, ако имате само такъв.

4. Импорт на КВС

За направите импорт на КВС получено от ОСЗ, файловете които се получили да архивирате в *.zip формат (комплекта файлове, който получавате е: 2 *.DBF файла, 1 *.shp файл, 1 *.SHX файл, 1 *.PRJ файл). След като архивирате файловете получавате един *.zip файл, който за да импортирате от менюто в ляво избирате Карти -> КВС -> Добавяне от файл -> в ново появилият се диалогов прозорец избирате choose file или избор на файл-> избирате файла -> натискате Запази. Така заредено КВС може да се използва както в Карти така и в модул Комасация.

5. Експорт на блокове за навигации/Garmin

За да направите експорт на имоти трябва да покажете КВС върху картата, да се позиционирате върху съответният имот и да сте кликнали върху него. Отваря се информационен балон с данни за имота и бутони за действия. Трябва да кликнете на бутон Експорт, който ви дава възможност за експорт на имот или масив. Отваря се нов прозорец, в който избирате вида на файла (за Гармин избирате GPX файл) или навигацията, за която искате да експортирате.

Ако желаете да направите експорт на блок, трябва да го покажете върху картата, да кликнете върху него, в информационния балон кликвате на бутон Експорт и избирате желаният от вас, например GPX файл за ръчен GPS или файл за съответната навигация.

Ако искате да експортирате цял слой от меню Карти избирате списък с блокове, след това таб Слоеве срещу на съответният слой натискате на първият бутон от дясно на ляво, където можете да изберете за каква навигация искате да експортирате.

Ако правите експорт за Trimble се препоръчва Trimble – граница, Ако правите за Мюлер Track Guide I и II това навигации разработени до 10.2014г., а всички останали след октомври 10.2014г. се избира Мюлер Track Guide II и III.

6. Откъде мога да получа ново КВС?

Във връзка с наредба 49 от 2004г. и публикувано изменение в Държавен вестник бр.59 от 04.08.2015г. всеки земеделски стопанин може да получи от Общинска служба земеделие безвъзмездно актуално КВС на землище/ата, в които работи. За целта трябва да подаде заявление по приложение № 13 към чл. 45а, ал. 3 (получава се в ОСЗ).

7. Мога ли да проверя физическите си блокове по ПДЗС,ПЗП или Натура слоеве?

За да проверите дали всички ваши блокове попадат допустимият слой трябва първо да добавите във вашият профил слоевете за землището. Необходимо от меню Карти -> Слоеве МЗХ -> Нов Слой МЗХ . Трябва да въведеше ЕККАТЕ на землището или неговото име и след това да изберете ПДЗС (финален или предварителен),ПЗП или Натура 2000. След това от Карти -> Справки -> Допустим слой трябва да изберете допустимият слой за съответното землище и слоя със вашите блокове и да натиснете бутон „Обнови“. Програмата ще изведе информация каква част от блокове ви попадат във слоя и каква част не попадат в слоя.

8. Защо нямам подложка?

В случай, че нямате подложка вероятно имате неплатено задължение. За да проверите вашите фактури кликнете на силуета горе вдясно -> Профил след това преминете на таб Фактури. Тук можете да получите информация за всички издадени към вас проформи,фактури както платени и неплатени. След заплащане на вашата фактура и отразяване от наша страна всички ограничения ще бъдат премахнати.

9. Нямаме неплатени задължения, но подложката ми липсва?

В случай, че нямате неплатени задължения, но все нямате подложка е необходимо да проверите:
1. Трябва да работите с браузър Google Chrome;
2. Опитайте чрез клавишна комбинация Ctrl + F5;
3. Използвайте клавишна комбинация Ctrl + Shift + R;
В случай, че гореописаните действия не помогнат моля свържете се с отдел Поддръжка

10. Мога ли да заредя Декларация по чл.69 или Заявление по чл.70

Да можете да качите декларация/завление от csv файл или да използвате заложеният от нас шаблон. Зареждането файлове се извършва от Карти-> Декларации -> Добави Декларация. Предоставя ви се възможност имотите от декларацията да се запазят като блокове, като зе целта избирате отметката Запази като блокове и ги прикачвате към съществуващ или нов Слой.

Ако разполагате със файл от типа ZD_EKKATE.dbf това правното основание на цялото землище, което може да бъде качено в програмата от Карти -> Декларации – Добави Декларация (DBF). Импортираните декларации може да се видят от „Списък с Декларации“ откъдето могат и да се изтрият. Декларарирани имоти по чл.69 имат зелен контур, а имоти по чл.70 имат син контур.

11. Как мога да проверя кои имоти от правното ми основание са обработваеми и съответно необработваеми?

Преди да използвате справка Правно основание със сечение обработваеми/необработваеми трябва да сте заредили в системата правното основание в слоеве МЗХ да сте добавили слоевете за съответното землище и да сте качили вашите физически блокове.

Сечение по физически блокове – От меню Карти -> Блокове -> Вашата комапния -> трябва да покажете слоя/слоевете на картата. След това от КВС -> Списък с КВС да покажете върху картата землищетето. Последната стъпка от Карти -> Справки -> Правно Основание -> В справката да сложите отметка на обр/необр. и да натиснете бутон Обнови. Ще се изведе информация за вашето правно основание и каква част от имотите са обработваеми и каква част от имотите не са обработваеми.

Сечение по ПДЗС – От меню Карти -> Слоеве МЗХ -> да изберете съответното землище и да покажете на картата ПДЗС слоя. След това от КВС -> Списък с КВС -> да покажете КВС с което ще работите и трета стъпка от Карти -> Справки -> Правно основание с отметка обр./необр. и бутон Обнови. Ще се изведе информация каква част от декларираните от Вас имоти попадат в слоя и са допустими за обработка и субсидиране.

12. Мога ли да проверя кои имоти попадат в блоковете ми?

Можете да изведете то Карти -> Справки -> Имоти по блокове. Справката работи с показано КВС и блокове на картата. Имате възможност да получите информация както за имотите които попадат във вашите блокове също така и каква част от тях са обработваеми и каква част не са обработваеми?

13. AO Mobile – синхронизация на Кадастрална карта и блокове

AO Mobile – синхронизация на Кадастрална карта и блокове: в Мобилното приложение отидете на бутон Меню>КВС>Синхронизация. Изберете землището/та (или бутон Избери всички – за всички землища), които искате да синхронизирате и изберете бутон Изтегли. Аналогично за блоковете

14. Данни от АО Договори

От бутона Данни от АО Договори имате възможност да визуализирате на картата собствените или наети имоти от АО Договори за конкретна стоп год. От показалия се прозорец изберете собствени/наети, стоп. год и фирма, след което бутон Продължи. В таблицата можете да филтрирате землища/имоти/НТП и да ги покажете на Картата от бутон Покажи всички.

15. В коя справка мога да получа информация кои имоти попадат във физическите ми блокове?

Справката извежда информация за включените имоти във визуализираните на картата блокове за конкретно землище. Първо си покажете КВС-то, след което блоковете и изберете Справки>Имоти по блокове>радио бутон Обработваема/Необработваема>бутон Обнови. Колона обработваема площ Ви показва каква част от имота попада в блока, а колона Необработваема площ – каква част от имота е извън блока.

16. Как мога да търся имоти от КВС?

Трябва да се визуализира КВС, след което избирате бутон Търсене в КВС. Необходиное да се въведе номер за маси и/или имот и избирате бутон Търси. Автоматично се извежда търсеният масив/имот заедно с инф за него.

17. Как се променят границите на блок?

Визуализирайте конкретен блок на Картата. Изберете бутон Редакция. 1)Бутон Промени – променяте границите на блока чрез преместване на точките върху Картата. 2)Обедини – маркирайте блока/блоковете които искате да обедините и изберете бутон Обедини. 3)Раздели – можете да разделите блока на две или повече части като направите линия през блока. 4)Чрез имоти – можете да коригирате блока като включите или изкчлюите даден имот/ти от него. Бутон + добавя имоти, а бутон – премахва имоти от блока.

1. Как се въвеждат или редактират материали?

Можете да въведете нов материал от Настройки -> Материали или при създаването на нов Документ за Доставка Склад ->Складови документи – >Фирма<Горива>Нова разписка->Таб Материали -> бутон „+ “

2. Как се създавате и редактират документи?

Меню Склад > Складови документи > избирате фримата и съответният склад, след което избирате бутон „Нова разписка“. Тя може да е за доставка, вътрешно преместване или изписване, изберете дата и доставчик и запазере. В таб Материали може да добавите нов материал от бутон +, ако го нямате въведен в номеклатурните данни, а ако го имате диретно го въвеждате на реда от бутон „Редакция“ и в колона „Артикул“ избирате материала.
Редакцията се осъществява с бутон „редакция“ пред съитветната доставка/вътрешно преместване/изписване.

3. Къде мога да проверя какви са наличностите?

За да изведете справка относно наличностите от меню Склад -> Справки -> Наличности. Трябва да въведете период за справката след това да дефинирате дали желаете да се включат в справката артикули с нулеви движения. След това трябва да натисне бутон „Опресни“. Над всяка колона има бърз филтър в случай, че желаете да търсите по конректен склад или артикул. Справката може да бъде експортирана в Ексел

4. Мога ли да проверя движение на стоките?

За да изведете справка за движение на стоките от меню Склад -> Справки -> Карта на склад. Необходимо е да посочите периода и след това да натиснете бутон „Опресни“

5. Искам да направя Ревизия?

За да направите Инвентаризация на склад от меню Склад избирате Инвентаризация. Тя може да бъде потвърдена или непотвърдена. Когато бъде потвърдена не се позволяват редакции по нея както и на всички документи с дата до Инвентаризацията. В случай, че се колебаете как да използвате тази функционалност свържете се с отдел Поддръжка.