УСЛОВИЯ ЗА УЕБСАЙТА

УСЛОВИЯ ЗА УЕБСАЙТА

ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДОСТЪП  И ИЗПОЛЗВАЙКИ УЕБСАЙТА НА ФИРМА „ЯРА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, НАРИЧАН ПО-ДОЛУ „УЕБСАЙТ“ ИЛИ САМО „САЙТ“, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА САЙТА И ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ И НЕ ПРИЕМАТЕ ДОЛУПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УЕБСАЙТА.

 1. Запазена марка

Агро Офис и графичният знак АО представляват регистрирана търговска марка, собственост на „Яра България“ ЕООД.

2. Общи условия за достъпност на сайта на Агро Офис

Потребителят съзнава, че фирма „Яра България“ не поема никаква отговорност относно непрекъснатия достъп до този уеб-сайт.
(a) Фирма „Яра България“ си запазва изключителното право по своя собствена преценка да променя, ограничава или премахва сайта или всеки един от материалите на него. Във връзка с това „Яра България“ няма задължението да отчита потребностите на който и да било потребител.
(б) „Яра България“ си запазва правото по своя собствена преценка да откаже на всеки потребител достъп до сайта или до част от него без предупреждение.
(в) Отказът от страна на „Яра България“, от която и да е от разпоредбите в настоящето споразумение, е обвързващ само в случаите на писмено оформено изявление, подписано от надлежно упълномощения представител на организацията.

 3. Авторски права

Този сайт съдържа материали, обект на авторско право и сродните му права, търговски марки и друга защитена с особено право на собственост информация, включително, но не само текст, софтуер, снимки и графики. Фирма „Яра България“ е едноличен собственик или лицензополучател на съдържащите се в сайта материали и притежава всички права върху интелектуалната собственост, права за ползване и други вещни права върху тях. Всички права върху собствените материали са изрично запазени. Забранява се на потребителите да продават, копират, променят, размножават, публикуват, зареждат, предават или разпространяват под каквато и да било форма целия или части от материала, собственост на „Яра България“, без изричното писмено разрешение на собственика, с изключение на случаите на създаване на резервно копие на част от съдържанието на сайта единствено с цел лично ползване и без да се заличава индикаторът за произход на информацията.

 4. Линкове / Съдържание и материали на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство.„Яра България“ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

5. Правила за използване на пароли и отговорности

Единствено потребителят носи отговорност за обезпечаване на сигурността на паролите и избягване на лошото администриране на тези пароли, които е получил за използване в този уеб-сайт. В случай, че потребителят открие, че неговата парола е била непреднамерено разкрита на неуправомощен потребител и/или трета страна или че има опасност от злоупотреба с пароли, потребителят трябва незабавно да информира „Яра България“. Тогава „Яра България“ ще вземе мерки за блокиране на съответната парола. Въпреки казаното по-горе обаче, фирмата няма да носи отговорност по никакви споразумения, граждански правонарушения или по силата на елементи от теорията на правото, които могат да бъдат сметнати за приложими, за никакви щети, причинени от злоупотребата с лични пароли, освен ако тази злоупотреба не е причинена от преднамереното или очебийно нехайното поведение на служител на „Яра България“ или на трета страна, действащи от името на „Яра България“. Освен това, фирмата си запазва правото по всяко време и без да посочва конкретни причини да прекрати или ограничи правото на потребителя да получава достъп до защитените с парола страници на сайта чрез блокиране на неговите потребителски данни.

 6. Демо версия и е-mail абонамент

С използването на демонстрационната версия на Агро Офис, потребителите заявяват желанието си да ползват услугата “E-mail абонамент”, с което да получават информация за по-важни новини и промоции засягащи фирма „Яра България“. Информацията се предоставя във вида, в „който е” и „когато е налична” и може да бъде предоставяна с намалена честота или временно да бъде спирана. „Яра България“ изрично си запазва правото по всяко време да преустанови временно или да прекрати потребителския абонамент за услугата без предварително уведомление или даване на обяснение. Всички права върху интелектуалната собственост, включително авторски права върху представяното в услугата “E-mail абонамент” съдържание са запазени и принадлежат на фирма „Яра България“. Потребителите могат по всяко време да прекратят ползването на услугата “E-mail абонамент” като изберат опцията „Отписване“.

7. Ограничения на отговорността

Използването на сайта е изцяло на Ваш риск. Нито „Яра България“, нито негови служители или управители, агенти или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение такива вреди да възникнат. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас.

8. Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от тези условия или свързани с тях, включително, но не само спорове, произтичащи или свързани с тълкуването, валидността, изпълнението или прекратяването и всички спорове, свързани с които и да е празноти или липси по тях или привеждането им в съответствие с новопоявили се обстоятелства, ще се решават от Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата в София, в съответствие с правилника му за дела по арбитражни споразумения.