Декларация за Поверителност

 

Обща информация 

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на „Агро Офис“ ® софтуерни и хардуерни продукти и услуги на крайни клиенти НИК Електроникс ООД, наричано по – долу Доставчик, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни 

Наименование НИК Електроникс ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 127072968

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ 11 Б

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Брюксел“ 11 Б

Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Брюксел“ 11 Б

E-mail: office@nik.bg

Телефон: 02/974 43 33

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Име/Наименование:

ЕИК/ЕГН:

Седалище и адрес на управление:

Данни за кореспонденция:

Телефон:

Email:

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 91 53 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 

НИК Електроникс ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) НИК Електроникс ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на „Агро Офис“ ® софтуерни и хардуерни продукти и услуги  и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на НИК Електроникс ООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо НИК Електроникс ООД;
 • За целите на легитимния интерес на НИК Електроникс ООД.

(2) НИК Електроникс ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, НИК Електроникс ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

(2) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

(3) При сключване на договор с партньор – физическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за трите имена, единен граждански номер, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

Чл. 3. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в НИК Електроникс ООД, включително за следните цели:

 • индивидуализиране на кандидата;
 • осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 • извършване на подбор на кандидати.

(2) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, за целия срок на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.

Чл. 4. (1) НИК Електроникс ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата.
 • клиентско обслужване: доставчикът има право на достъп до набор от Ваши не анонимни данни, за да осигури договорно – определената услуга, за да изпълни поръчки на продукти или услуги, както и за други услуги, свързани с поръчката Ви, като доставката на продуктите, поддръжка, гаранционен сервиз, лизинг и т.н.;
 • Продуктова и клиентска поддръжка: предоставяне на поддръжка, включително мониторинг и управление на наличността на продуктите, които Вие закупувате, доставяне на подобрения и продуктови усъвършенствания на програмните комуникации, както и за диагностика и ремонт, безопасността на продуктите и напомняния, при нужда;
 • Маркетинг: предоставяне на оферти за продукти и услуги от нас или търговците ни, доставчици и партньори, включително и оферти въз основа на интереса Ви, лични и бизнес характеристики, както и местонахождение;
 • Проучвания и промоционални събития: за администриране социологически проучвания, анкети, лотарии, конкурси, програми за лоялни клиенти и други промоционални събития;
 • Право на участие: за да определите дали имате право на определени продукти, услуги или оферти;
 • Комуникации: предоставяне на информация, която може да представлява интерес за Вас, като например новини за продукти, фирмени списания, каталози, съобщения, напомняния и технически бюлетини услуги;
 • Управление на ежедневните ни бизнес нужди: като например обработката на плащанията и управление на финансовата сметка, разработване на продукти, безопасност на продуктите, управление на договори, уебсайт администриране, управление на уеб-форум, изпълняване на поръчки или договори, анализи, предотвратяване на измами, корпоративното управление, отчитане и спазване на законите.

2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни;
 • Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;
 • Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;
 • Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;
 • Ограничение на съхранението – данните да се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели, но при условие, че са приложени подходящи технически и организационни мерки;
 • Цялостност и поверителност – обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

(3) При обработването и съхранението на личните данни, НИК Електроникс ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява НИК Електроникс ООД?

Чл. 5. (1) НИК Електроникс ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер, потребителско име, пощенски адрес, електронен адрес, както и предпочитания от Вас език)
 • Информация за взаимоотношения, която ни помага да разберем кой сте и от какво имате нужда, за да Ви предложим подходящи за Вас продукти и услуги, по начин който да Ви заинтересува, като например имот, земеделска или бизнес информация, Вашето местоположение ( на работа), както и друга демографска информация.
 • Информация относно транзакциите, за това как си взаимодействате с нас, с нашите търговци и бизнес партньори, включително и направени покупки, запитвания и клиентски сметки.
 • Финансова информация за профила, необходима, за да завършите своята покупка, като например данни за фирмата, Булстат, законен представител, и т.н.
 • Машинни данни – това са данни, генерирани от употребата, събирани или запазени във Вашето оборудване или хардуер (напр. сървър), мобилно или друго електронно устройство, взаимодействащо с оборудването Ви, също така и данни вкарани чрез друг системен интерфейс (напр. чрез потребителски интерфейс или интерфейс за разработка на приложения и др.). Данните за машини включват локализиране на оборудването, брой двигателни часове, данни относно употребата (като количество използвано гориво: история за сервиза, влажност, граници на блок, карти за документация и др.);
 • Данни събирани от „Агро Офис“ ® софтуерни и хардуерни продукти, като Географско местоположение на земеделската земя; Обработваема площ; Отглеждани култури; Резултати от почвени и листни анализи; Съдържание на елементите; Съотношение между елементите на почвата; pH; EC; Органична материя; Структура на почвата; Препоръка за торене на базата на анализите; ; Индекс на биомасата; Норми на торене; Използвани продукти за торене; ; Съдържание на азота в културата в момента на меренето ; Препоръка за азотно торене на базата на извършеното измерване; Себестойност на обработките на единица площ (дка); Тип машини и инвентари и др.
 • Други данни, който НИК Електроникс ООДобработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, НИК Електроникс ООД събира данни за използвания IP адрес. Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер. Целта, за която се събират данните е издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.

(2) Може да обработим и/или да запазим информация от външни системи (като Google Maps, Microsoft Bing Maps и др.) или да навържем информацията, за да Ви предоставим заявените от Вас услуги.

(3) Ако се предлага като услуга или като подобрение на функцията, можем да съберем информацията от Ваше име с цел предоставяне на услугата, посредством GSM технология – данни за местоположението, както и точки, журнали и / или граници. Трябва да сте наясно, че можете да използвате само геолокационни системи, за да проследите позицията на даден човек, но само ако лицето предварително е дало писмено съгласие.

(4) За мобилни приложения, зависещи от устройства или специфики на операционните системи, нашето мобилно приложение има достъп до:

 • Приблизително местонахождение (уеб – базирано);
 • Точно местоположение (GPS и уеб – базирано);
 • Промяна или изтриване на съдържанието от Ваша USB памет;
 • Прочитане на съдържанието на USB паметта Ви;
 • Показване на Wi-Fi връзки;
 • Показване на мрежови връзки;
 • Пълен мрежов достъп;
 • Информация относно Bluetooth връзка;
 • Bluetooth настройки;
 • Bluetooth съвместимост;
 • Свързва и прекратява Wi-Fi връзката;
 • Променяне на системните настройки;
 • Стартиране при включване;
 • Невалидни местоположения;
 • Контрол на вибрацията;
 • Предпазване на устройството от „заспиване“.

Как събираме информация и данни?

Чл. 6. (1) Ние събираме лични данни и информация директно от Вас. Ще Ви питаме за Лична информация (напр. Информация Връзка и Информация за взаимоотношенията), когато се свържете с нас, както и когато се регистрирате на сайта ни или правите покупка. Можем да съберем допълнителна информация от трети места, снабдители на информация, които обогатяват файловете ни и ни помагат по-лесно да разберем клиентите си, или чрез социалните мрежи като Фейсбук, ако „Харесате“ нашите страници или се присъедините към групите ни. Също така събираме и лична информация когато използвате мобилното ни приложение или се свържете с нас относно клиентски услуги.

(2) От нашите контролирани съдружници, търговци и други бизнес партньори – когато купувате или наемате продукт, ние събираме лична информация (напр. информация относно транзакциите и финансова информация на профила) от нашите дилъри и финансови съдружници. Ние можем също да събираме лична информация от трети страни (Търговския регистър), за да финализираме Вашата покупка.

(3) От нашия уебсайт – ако се свържете с нас онлайн, използваме „Бисквитки“ и други технологични инструменти, за да съберем информация относно компютъра Ви, използването на сайта и приложенията ни. Ние третираме тази информация като лична, когато е асоциирана с информацията за връзка. За повече подробности относно „Бисквитки“ и други технологии, погледнете секция „Cookies“ и „Подобни технологии“, по-долу.

(4) От вашето устройство – ако настройките Ви го позволяват, ние събираме машинни данни от устройствата Ви посредством технологии за безжично прехвърляне на данни. Също можем да получим информация за местонахождението Ви от Вашия смартфон или други гео-локализиращи устройства. Ние я приемаме като лична информация и се асоциира с информацията за връзка.

Как съхраняваме информация и данни и каква е политиката ни на съхранение?

Чл. 7. Вашите данни се съхраняват на наши сървъри съвместно разположени в центъра на корпоративно ниво, в България и Румъния, за които се прилагат правилата за поверителност, на не разкриване на информация и договорните споразумения. Докато не поискате отстраняване на нашия достъп и използване на лична информация или данни за машината, данните ще се съхраняват, при условие че такова съхранение на данни е в съответствие с всички приложими закони и подзаконови актове, на територията на която се съхраняват. Ние имаме правото, но не и задължението, да съхраняваме данните за неопределено време, или да ги изтрием по всяко такова,  след изтичане на сроковете за съхранение, определено в условията за ползване на нашите продукти или в сключения с Вас договор, при условие, че съхраняването на данните е в съответствие с всички приложими закони, на територията на която се съхраняват. Вие потвърждавате и се съгласявате, че данните, след като веднъж бъдат изтрити от сървъра (ите), не могат да бъдат възстановени или повторно пресъздадени.

„Cookies“ и подобни технологии

Чл. 8. (1) Когато посетите нашия сайт или ползвате нашите мобилни приложения, ние събираме определена информация чрез автоматизирани средства, използвайки технологии като „бисквитки“, проследяващи пиксели, инструменти за анализ на браузъра, сървърни логове и уеб маяци. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Например, когато посетите нашия сайт, ние поставяме „Cookies“ на Вашия компютър. „Cookies“ са малки текстови файлове, които уеб сайтовете изпращат до Вашия компютър или друго устройство свързано към интернет за еднозначно идентифициране на браузъра Ви или за съхраняване на информация или настройки в самия браузър. „Cookies“ ни позволяват да ви разпознаем, когато се върнете. Те също ни помагат да предоставим по-персонализирана практическа работа и ни дава възможност за откриване на някои видове измами.

(2) Ние използваме т.нар. „Flash Cookies“ (известни също като „Local Stored Objects“), „Microsoft Silverlight“ и подобни технологии за персонализиране и подобряване на Вашето онлайн преживяване. The Adobe Flash Player е приложение, което позволява бързото развитие на динамично съдържание, като видео клипове и анимация. Флаш „Cookies“ (и подобни приложения) използват технологията за запаметяване на настройките, предпочитаните и използваните, подобни на „Cookies“ в браузъра, но те са управлявани от друг интерфейс, различен от този, предоставен от Вашия уеб браузър. За да управлявате Flash и Silverlight cookies, моля, погледнете уебсайта на Adobe и Microsoft.

(3) Пиксел тагове и уеб маяци, са малки графични изображения, пуснати на страниците на уебсайта, или в нашите имейли, които ни позволяват да се определи дали сте извършили конкретно действие. Когато получите достъп до тези страници, отворите ги или кликнете имейл, за пиксел тагове и уеб маяци се генерира известие за това действие. Тези инструменти позволяват да се измери реакцията на нашите комуникации и подобряване на нашите уеб страници и промоции.

Чл.9. (1) Ние събираме много различни видове информация от „Cоokies“ и други технологии. Например, ние може да събираме информация от устройството, което използвате, за да получите достъп до уеб сайта ни, според вида на операционната ви система, тип на браузъра, домейн и други системни настройки, както и езика използван от системата, страната и часовата зона, където устройството се намира. Нашите сървърни логове също могат да записват IP адреси или производно на устройството, което използвате, за да се свържете с интернет. Един IP адрес е уникален идентификатор, с който устройствата комуникират помежду си по интернет. Ние също може да вземем  информация за уеб сайта, който сте посетили преди нашия, и този който сте посетили след това.

(2) В много случаи, информацията, която събираме, използвайки „Cookies” и други инструменти се използва само в неидентифициращ начин, без позоваване на детайли от лична информация. Например, ние използваме информацията, която събираме за посетителите на сайта, за да оптимизираме своите сайтове и да разберем тенденциите в трафика на сайта.

(3) В някои случаи, ние асоциираме данните, които събираме чрез използването на “Cookies” и други технологии, с вашата лична информация. Допълнително, ако настройките на вашето откриваемо мобилно устройство позволява на мобилното приложение да събира  информация за местоположението, тя ще се събира автоматично. Тази декларация за поверителност урежда как използваме цялата тази информация, когато я асоциираме с Вашата лична информация.

Чл.10. Ние имаме отношения с рекламни фирми от трети страни за извършване на проследяване и отчитане на функции за нашата уеб обработка. Тези рекламни фирми на трети страни могат да поставят “Cookies” на Вашия компютър, с които да показват подходящи реклами за Вас. Тези рекламни фирми на трети страни не трябва да събират лична информация в този процес, и ние не им даваме такава.

Основание за обработка на личните Ви данни

Чл.11. (1) С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между НИК Електроникс ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2) Вашите лични данни се обработват на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Чл. 12. (1) НИК Електроникс ООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор: За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография.

(2) НИК Електроникс ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от НИК Електроникс ООД от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

(5) Дружеството не обработва данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 13. (1) НИК Електроникс ООД съхранява Вашите лични данни за срока на съществуването на профила ви, като при изрично ваше съгласие на клиента личните данни могат да се съхраняват допълнително …. г. . След изтичането на този срок, НИК Електроникс ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) НИК Електроникс ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на НИК Електроникс ООД или друго.

(3) НИК Електроникс ООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

(4) НИК Електроникс ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Чл.14. (1) НИК Електроникс ООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа, публикува на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, НИК Електроникс ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) НИК Електроникс ООД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на НИК Електроникс ООД и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

Функции „Кажи на приятел“

Чл.15. Ние предлагаме на сайтовете ни функцията – „Кажи на приятел“. Ако решите да използвате тази функция, ние автоматично ще изпратим на Ваш приятел еднократно имейл с посочените от Вас данни и покана от Ваша страна, с която той/тя да посети сайта ни. Ние използваме тази информация единствено за целите на това еднократно изпращане на имейл и не съхраняваме информацията.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 16. (1) НИК Електроникс ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) НИК Електроникс ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 17. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от НИК Електроникс ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) НИК Електроникс ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 18. (1) Вие имате право да изискате и получите от НИК Електроникс ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) НИК Електроникс ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но НИК Електроникс ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 19. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до НИК Електроникс ООД

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 20.(1) Вие имате правото да поискате от НИК Електроникс ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а НИК Електроникс ООДима задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо НИК Електроникс ООД
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) НИК Електроникс ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до НИК Електроникс ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди НИК Електроникс ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на НИК Електроникс ООД.

(4) НИК Електроникс ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 21. Вие имате право да изискате от НИК Електроникс ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на НИК Електроникс ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • НИК Електроникс ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на НИК Електроникс ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 22. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на НИК Електроникс ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от НИК Електроникс ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Чл. 23. Вие можете да поискате от НИК Електроникс ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. НИК Електроникс ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 24. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от НИК Електроникс ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Други права

Чл.25. (1) Може да ограничите информацията, която ни предоставяте. Също така може и да ограничите съобщенията, които Ви изпращаме. За да се откажете от маркетингови имейли, можете да посетите нашия сайт и да заявите отказа си на посочените телефони. Освен това можете да се откажете от получаване на бъдещи маркетингови имейли, като щракнете „отписване“ в долната част на имейли, които Ви изпращаме.

(2) Моля, имайте предвид, че дори и да се откажете от получаване на маркетингови материали, може все още да се наложи да се свържем с Вас с важна информация относно транзакции на потребителя Ви или оборудването. Например, дори и да се откажете от маркетингови имейли, ние ще Ви изпратим потвърждение, когато купувате нещо от нашия сайт, и за целите на безопасността на продукта.

(3) Можете да управлявате настройките за “Cookies” и отказването им, както и на други подобни технологии, чрез коригиране на настройките на Вашия браузър или интерфейс. Всички браузъри и интерфейси са различни, така че посетете раздел „Помощ“ на браузъра който ползвате, за да научите за “Cookies” и други настройки за поверителност, които могат да са на разположение.

(4) Можете да управлявате начина, по който Вашето мобилно устройство и мобилен браузър споделят информацията относно местонахождението, както и начина по който мобилния Ви браузър и свързаните с него технологии, се справя с “Cookies” и чрез коригиране на Вашите настройки за поверителност и сигурност на мобилното устройство. Моля, погледнете инструкциите, предоставени Ви от Вашия доставчик на мобилни услуги или от производителя на устройството, за да коригирате настройките си.

(5) Можете също така да се откажете от споделянето на данни за устройството с нас. За да направите това, или влезте в раздела „Settings“ на софтуерния продукт, който използвате, или попитайте служител от отдел „Клиентско обслужване“, за да прекратим услугата  телематика на Вашето устройство. Моля, имайте предвид, че ако се откажете от услугата телематика вече няма да имате достъп до данни за устройството. Освен това, ние няма да можем да Ви предоставим продукти или услуги, които изискват достъп телематика.

(6) Имате достъп до личната информация, която сте въвели и / или генерирали от нашите софтуерни и хардуерни продукти и услуги и такава, която системата притежава за Вас. Ние предприемаме разумни стъпки, за да ви позволим да коригирате, променяте или изтривате информация, която е доказана, че е невярна или непълна. Имате право да презапишете данните си или сами да качвате нови. Вашето име и имейл адрес, се запазват, за да можем да следим активността Ви. Паролата – генерирана от Потребителя – се използва за активиране на процедурата на защитения достъп.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

 

Чл. 26. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, НИК Електроникс ООД може да предоставя данни Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 27. НИК Електроникс ООД е със седалище България . Лична информация и данни за устройството, могат да бъдат достъпни или прехвърлени от България или контролираните филиали и процесори на данни, на други места по света, за целите, описани в настоящата „Декларация за поверителност“. Когато влизаме или прехвърляме лична информация и данни за машината, го правим в съответствие с приложимото законодателство. Освен това, ние защитаваме личната информация и данните за машина, независимо от това къде се преработва или съхранява.

 

Политика за поверителност на трети страни

 

Чл. 28. Настоящата декларация се адресира само към използването и разкриването на информация и данни от Доставчика. Други уеб сайтове и приложения, които могат да бъдат достъпни чрез нашия сайт имат свои собствени политики и практики за поверителност. Нашите независими търговци, доставчици и бизнес партньори също имат свои собствени политики и практики за поверителност. Съветваме Ви да се запознаете с правилата за неприкосновеност, предоставени от всички трети страни преди да им предоставяте информация или да се възползвате от офертите или промоциите им.

 

Достъп и Корекции

 

Чл.л 29. НИК Електроникс ООД притежава приложимо право да влиза, коригира или да изтрива личната Ви информация. Ако имате онлайн акаунт, може да се логнете в профила си, да влезете и да актуализирате определена информация, която сте ни предоставили. Ако имате нужда от помощ при актуализиране или изтриване на личната си информация, моля свържете се с нас на по-горе споменатия адрес. Ако ни изпратите писмо на хартиен носител, моля,  посочете името си, адрес, имейл адрес, както и подробна информация за промяната, която искате да направите.

Детска поверителност

Чл. 30. Уебсайта и приложенията на Доставчика не са предназначени за събиране на лична информация от деца. Ако смятате, че детето Ви използва нашия сайт, моля свържете се с нас на горе споменатия адрес, за да можем да разследваме и да изтрием всяка неподходяща информация.

Форуми, продуктови ревюта и други обществени изяви

Чл. 31. Нашият уеб сайт и страници от социалните мрежи могат да съдържат в себе си форуми и други области, в които можете да публикувате публично коментари, да комуникирате с други хора, да представяте медийно съдържание. Преди да публикувате в тези области, моля, прочетете приложимите „Условията за ползване“ внимателно. Вие нямате права за конфиденциалност в публичните съобщения. Цялата информация, която публикувате ще бъде достъпна за всеки, който има достъп до интернет, както и всякаква лична информация, която публикувате може да бъде прочетена, събрана и използвана от други. Например, ако публикувате Вашия имейл адрес, заедно с преглед на продукта, може да получите нежелани съобщения. Моля, бъдете внимателни, при публикуване на лична информация.

Кандидати за работа

Чл. 32. Ако сте кандидатствали за работа при Нас, личната информация, при кандидатстване на работа ще бъде използвана за набиране на персонал и други вътрешните цели на човешки ресурси.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 33. (1) Ако НИК Електроникс ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) НИК Електроникс ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 34. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 35. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 36. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 37. (1). Когато възлагате на НИК Електроникс ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, НИК Електроникс ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2) В случаите по ал. 1, НИК Електроникс ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. НИК Електроникс ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай НИК Електроникс ООД няма роля в процеса на вземане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на НИК Електроникс ООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата, съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 

Какви мерки за сигурност сме предприели в НИК Електроникс ООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Чл. 38. (1) Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

 

Промени в декларацията за поверителност

Чл. 39. От време на време, ние може да актуализираме тази Декларация за поверителност, за да отразим в нея новите или различни практики за поверителност. Ние ще поставим известие на нашата страница, когато се правят съществени промени в тази насока. Освен това, ако промените съществено ще повлияят на начина, по който се използва или събира лична информация, ние ще Ви уведомим за промяната чрез изпращане на лично съобщение.

 

Заключение

 

Чл. 40. Чрез въвеждане на личните си данни в нашите софтуерни/хардуерни продукти и услуга „Потребителски профил“ и щракането на бутона „Съгласен съм с Условията & Условията на доставчика. Пълен профил сега  в страницата за регистрация, Вие приемате, че ние ще събираме, обработваме и в ограничени случаи, описани по-горе, разкриваме лична информация по начина, описан в тази Декларация за поверителност и нашите Общи условия.

 

Тази Задължителна информация е последно актуализирана на ………..2018 г.

 

Приложение № 1 –

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име: ………………………………………………………………………………………..

Ваши данни за контакт (e-mail, телефон):………………………………………………………..

 

До

Наименование НИК Електроникс ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 127072968

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

E-mail: office@nik.bg

Телефон: 02/974 43 33

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ……………….

 

◻Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

◻Всички предоставени от мен лични данни

◻Само на тези данни ……………………………………………………………………………..

за следните цели:

◻Следните цели: ……………………………………. ……………………………………………

◻Всички цели

◻Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

 

 

 

 

Приложение № 2 –

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име: ………………………………………………………………………………………..

Ваши данни за контакт (e-mail, телефон): ……………………………………………………….

 

До

Наименование НИК Електроникс ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 127072968

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

E-mail: office@nik.bg

Телефон: 02/974 43 33

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № …………….

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

 

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….

 

 

Приложение № 3 –

Искане за преносимост на лични данни

 

Вашето име:……………………………………………………………………………………………

Ваши данни за контакт (e-mail, телефон): ………………………………………………………..

 

До

Наименование НИК Електроникс ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 127072968

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

E-mail: office@nik.bg

Телефон: 02/974 43 33

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ……………..

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

 

◻ e-mail:

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

◻ XML

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:……………………………………………………..

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

 

Приложение № 4 –

Искане за коригиране на данни

 

Вашето име: ………………………………………………………………………………………..

Ваши данни за контакт (e-mail, телефон): ……………………………………………………….

 

До

Наименование НИК Електроникс ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 127072968

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Брюксел“ 11

E-mail: office@nik.bg

Телефон: 02/974 43 33

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ………………

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

 

 

Данни, които подлежат корекция:………………………………………………………….……

 

 

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………