Общи Условия

За ползването на Агро Офис® софтуерни и хардуерни продукти и услуги

НИК Електроникс, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. „Брюксел“ 11, дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК: 127072968, ИН по ДДС: BG127072968 (наричано по-долу „Доставчик“)  има право да предоставя „Агро Офис“ ® софтуерни и хардуерни продукти и услуги на крайни клиенти (наричани по-долу “Клиенти”) при условията, описани в този документ (наричани по-долу “Условия”).

I.                    ПРЕДМЕТ

1.1. Тези общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между НИК Електроникс ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ 11, дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК: 127072968, ИН по ДДС: BG127072968 , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на предоставяната от него услуга, наричани по-долу Услугите.

1.2. Общите условия важат за всички клиенти на .НИК Електроникс ООД

1.3. Този документ представлява Общи условия, по смисъла на предходните точки и урежда начина, сроковете и условията, при които НИК Електроникс ООД предоставя непрехвърляеми и ограничени права за ползване на продукти и услуги предлагани от дружеството за определен срок от страна на Клиентите.

1.4. Продуктите и услугите, както и техните спецификации, брой и продължителност, предоставяни на Клиента в конкретния случай, се определят от специфични условия в документа(-тите) за продажба, издадени от Доставчика на Клиента. Чрез заплащането на пълната или част от цената на продуктите или услугите, включително абонаментните такива, Клиентът се съгласява с тези Общи условия.

2. Въз основа на тези условия Доставчикът се задължава да:

2.1. Предостави не ексклузивни, непрехвърляеми и ограничени права за ползване на Агро Офис софтуер за определен срок; да внедри софтуера Агро Офис и да предостави обучение за използването му;

2.2. Да доставя и инсталира хардуер;

2.3. Да осигурява техническа поддръжка, актуализация на софтуера и/или на услугата по GPS следене в реално време;

2.4. Да предоставя гаранционни и след гаранционни услуги.

3. Промени в настоящите Условия са задължителни за Клиентите, ако те не предявят писмено несъгласие по отношение на промените, които ще бъдат публикувани на www.agro-office.com. Срокът за предявяване на несъгласие от Клиента е 10 дни след уведомлението по регистрираната в системата на Агро Офис електронна поща.

3.1. В случай, че някой от клиентите не са съгласни с направените промени в общите условия, то всяка от страните има право да прекрати договорните си взаимоотношения с едномесечно предизвестие.

 

II.                 СРОКОВЕ

 

4. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на приемане на офертата от страна на всеки Клиент и се прилагат докато Клиентът ползва продуктите и услугите предлагани от НИК Електроникс ООД – предмет на настоящите Общи условия.

 

III.              ДЕФИНИЦИИ

 

5.1 „Агро Офис“ ® софтуерни и хардуерни продукти и услуги са:

5.1.1 Агро Офис“ ® софтуерни продукти:

·                   Агро Офис® Карти;

·                   Агро Офис® Договори;

·                   Агро Офис® Агроном;

·                   Агро Офис® Склад;

5.1.2 Агро Офис“ ® софтуерни и хардуерни:

·                   Агро Офис® GPS – оборудване за контрол, отчитане и идентификация на техника, оператори и инвентар;

·                   Ag Leader – оборудване за прецизно земеделие;

5.2.  Клиент означава, всеки клиент на НИК Електроникс ООД, спрямо който  НИК Електроникс ООД предоставя непрехвърляеми и ограничени права за ползване на продуктите предлагани от компанията за определен срок.

5.3. Под такса внедряване и обучение се разбира внедряването на продуктите на НИК Електроникс ООД при Клиентите и предоставяне на обучение за работа с продуктите. В такса внедряване и обучение е включено създаването на потребител, настройки на системата, първоначална структура от номенклатури, съдействие при създаване на специфични за клиента номенклатури и първоначално обучение на потребителите.

5.4.  Под „Абонаментно обслужване“ за целите на настоящите Общи Условия ще се разбира:

·                   Картова основа на Google или Bing

·                   Актуализация (нови версии на софтуера);

·                   Системна помощ при възстановяване на повредени бази данни, увредени не по вина на клиента;

·                   Достъп за поддръжка – предоставя се от клиента с цел по-подробен анализ на проблем;

·                   Първоначално и последващо обучение;

Стандартно работно време, в което се осъществява Абонаментно обслужване: 9.00 – 18.00 ч ;

·                   Консултация по телефон и чат чрез отдалечен достъп с Team Viewer.

5.5. Обучение за целите на настоящите Общи условия се изразява в пълно представяне на функционалностите на съответния модул на софтуера, закупен от клиента и как се осъществява работата с него.

5.6. Обученията биват следните видове:

5.6.1. Първоначално обучение, включващо 5 часа обучение за всеки закупен софтуерен модул, като същото може да се осъществи както следва:

– Дистанционно обучение, когато консултант на НИК Електроникс ООД извършва обучението чрез дистанционна компютърна връзка.

– Обучение в офис на клиента – клиентът заплаща пътните разходи, командировъчни според Наредбата за командировките и при необходимост нощувка на консултанта в селището където е било извършено обучението.

5.6.2. Обучение в рамките на „Абонаментно обслужване“, включващо право на 10 часа безплатни консултации в рамките на едногодишен абонамент чрез дистанционна компютърна връзка. Всеки клиент има право да поръча обучение в свой офис, при което заплаща пътните разходи, командировъчни според Наредбата за командировките и при необходимост нощувка на консултанта в селището където е било извършено обучението.

5.6.3. Обучение по предварителна заявка, даващо право на всеки клиент да си поръча обучение извън първоначалното и извън това в рамките на абонаментното обслужване. При заявка на обучение, клиентът заплаща текущата такса за час обучение, като обучението може да се осъществи чрез дистанционна компютърна връзка или чрез посещение в офис на клиента, при което последният заплаща пътните разходи, командировъчни според Наредбата за командировките и при необходимост нощувка на консултанта в селището където е било извършено обучението.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

6. Услугите, предоставяни от Доставчика на Клиента включват една или няколко от следните:

6.1. Монтаж на GPS устройства:

6.1.1.      Монтаж на GPS устройство със СИМ карта на НИК Електроникс ООД;

6.1.2.      Монтаж на GPS устройство със СИМ карта на клиент, като е необходимо осигуряване на активна DATA SIM карта от страна на клиента, преди започване на монтажа;

6.1.3.      Прехвърляне на GPS устройство към сървър на Доставчика (преконфигуриране на устройството и евентуална смяна на SIM картата).

6.2.      Следене на ниво на гориво:

6.2.1.      Монтаж на горивомер (сонда за гориво);

6.2.2.      Връзка към фабричен горивомер;

6.2.3.      Тариране на резервоар (изпразване на резервоара и пълненето му през определени интервали), като е необходимо осигуряване на работен терен, гориво, помощен съд за гориво и захранване 220V от страна на клиента;

6.2.4.      Връзка към CAN BUS шина;

6.2.5.      Монтаж на ALLCAN300 модул.

6.3.      Монтаж на допълнителни устройства:

6.3.1.      iButton четец за идентификация на механизатор или инвентар;

6.3.2.      Монтаж на букса за идентификация на инвентар от страна на машината;

6.3.3.      Монтаж на букса за идентификация на инвентар от страна на инвентара.

6.4.      Монтаж на техника на Ag Leader.

6.5.      Други услуги извън горепосочените, приети от страните.

7.        Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление и съобразно, условията в приетата от Клиента оферта.

8.        В случай на установяване на отклонение от ползването, съгласно тези Общи условия, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата, включително да премахне от собствените си технически устройства информацията на недобросъвестен Клиент.

 

V.          ЗАЯВКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

 

9.        Доставчикът ще предостави на Клиента писмена или устна оферта, която включва:

9.1.      Продукт (лиценз, устройство) с описание на версия/модел;

9.2.      Абонамент (в определени случаи може да няма), версия;

9.3.      Цена;

9.4.      Срок на доставка;

9.5.      Срок на валидност на офертата;

10.    В случай, че Клиентът приеме офертата след изтичане на посочения в нея срок на валидност, Доставчикът не гарантира посочените параметри в същата, като е възможно наличие на промяна в цената и условията на доставка.

11.    Оферта за предоставяне на правото на ползване на софтуера Агро Офис може да бъде давана на клиент само от лица, упълномощени от Доставчика (търговски представители). Офертата може да бъде в писмена или устна форма и едновременно с представянето й, търговският представител дава на Клиента информация за настоящите Условия и сайта, на който са достъпни. Доставчикът не е отговорен за оферти, които са направени от неупълномощени лица.

12.    Офертата се счита приета от страна на Клиента с потвърждение – устно или писмено

13.    След заплащане от страна на Клиента на предоставената от Доставчика услуга, последният издава фактура оригинал, която се изпраща на Клиента на регистрирания от него електронен адрес.

14.    Изричен договор за услугата „Абонаментно обслужване“ се съставя при желание от страна на клиента като настоящите общи условия са неразделна част от него. С приемането на офертата и/или заплащане на фактура, в които е включена услугата „Абонаментно обслужване“ Клиентът приема условията за ползването й.

15.1.         След заплащане от страна на Клиента на предоставената от Доставчика услуга се пристъпва в рамките на 24 работни часа към активиране на потребителя, изразяваща се в:

15.1.1.  регистрация на нов потребител;

15.1.2.  предоставяне на права за съответния модул/и;

15.1.3.  промяна на версия на модул;

15.1.4.  предоставяне на права за нов модул на вече съществуващ потребител;

15.1.5.  насрочване на обучение.

15.2.        При платено оборудване (AO GPS, AgLeader) се организира монтаж според актуалния график и организираните до този момент ангажименти (монтажи/ сервизи).

15.3.        След актуализиране на графика се информира клиента, кога ще се извърши монтажа и обучението, както и какво трябва да се осигури от негова страна: компютърна техника, отговорни служители (които ще бъдат обучавани), машина в покой, на която ще се извършва монтажа, друго оборудване или условия – съд за гориво, ел. захранване, хале при много топло или студено време.

 

VI.             ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

16.1.        Клиентът се задължава да предостави необходимата информация, ресурси, оборудване и инфраструктура за нормалното функциониране на продуктите и услугите и нормалната работа на Доставчика;

16.2.        Клиентът се задължава да информира Доставчика за възникнали проблеми при работа с продуктите и услугите;

16.3.        Клиентът се задължава да спазва упътванията за работа, описани в съответното Ръководство за потребителя и инструкциите, предоставени от служителите на Доставчика;

16.4.        Клиентът се задължава да заплати възнаграждение за продуктите и/или услугите, предоставени от Доставчика съгласно условията, посочени в документа(-тите) за продажба.

16.5.        Клиентът се задължава да информира незабавно Доставчика в случай на промяна на IP адреса, като Клиентът разбира, че промяна на IP адреса е свързана със загуба на информация от софтуера и неговата неправилна работа, за които Доставчикът не би носил никаква отговорност.

16.6.        Клиентът се задължава да не позволява на никой, освен Доставчикът, или оторизиран от Доставчика сервизен център, да извършва поддръжката на който и да е Софтуер и/или хардуерпредмет на Абонаментна поддръжка.

16.7.        Клиентът се задължава да поддържа и оперира Софтуера по правилен начин, съгласно инструкциите получени от Доставчика и да позволява използването му само от компетентен и оторизиран персонал.

16.8.        Клиентът е отговорен за всички продукти и услуги, осигурени от трети страни, независимо дали са препоръчани или не от Доставчика, дали Доставчикът е асистирал при тяхната оценка, избор или контрол. Неспособността на тези продукти или услуги да задоволят изискванията на Клиента, не се отразява на задълженията на Клиента към Доставчика, описани в настоящите Общи условия.

16.9.        При назначаване на нови служители, които ще работят със софтуера, Клиентът има ангажимент да потърси Доставчика за насрочване на дата за тяхното обучение.

16.10.    При първоначално ползване на някоя от услугите предлагани от Доставчика, Клиентът е задължен да регистрира своя електронна поща в системата на Доставчика, с която влиза (логва)  в системата на последния. С регистрацията на електронна поща в системата на Доставчика, Клиентът дава изричното си съгласие да получава всички съобщение във връзка с договорните взаимоотношения между страните и предлаганите услуги от Доставчика.

 

VII.     ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 

17.1.        Доставчикът се задължава да предоставя на Клиент/ите потребителски акаунт(и) за достъп до софтуера Агро Офис с функционалности, описани на www.agro-office.com, да предостави пет часа първоначално обучение за всеки закупен модул след плащане и потвърждаване на дата от Клиента, и да съхранява данните на Клиента на сървър на Доставчика за срок от шест месеца след приключване на договора. За Доставчика отпада задължението да предостави 5 часа първоначално обучение за всеки закупен модул, ако Клиентът не организира осъществяването му в 2 месечен срок от закупуване на съответния модул.

17.2.        Доставчикът се задължава след инсталацията на устройството, да направи експлоатационен тест, в присъствието на Клиента или упълномощен от него представител. По време на този тест, Клиентът трябва да потвърди, че хардуерът работи нормално и да го провери за неизправности като:

17.2.1.  Ако Клиентът не упомене изрично, че хардуерът не работи нормално, или не го провери за неизправности, или не открие неизправности, хардуерът се смята за одобрен и приет, освен за скрити дефекти;

17.2.2.  Ако Клиентът открие някакви неизправности, които не се дължат на умисъл или груба небрежност на Клиента, Доставчикът трябва да ги отстрани за своя сметка, не по-късно от 10 работни дни след инсталацията на устройството, или да предостави заместващ хардуер.

17.2.2.1.                   Доставчикът предоставя текуща техническа поддръжка, консултации и обучение по телефон, e-mail, програма за отдалечен достъп по интернет, on-line чат или на място в офиса на Клиента – от 8:30-18:30 през работни дни (Източно европейско време) от 1 Март до 31 Октомври и от 8:30 – 18:00 часа за времето от 1 Ноември до 1 Март, когато консултантите работят със зимно работно време. Ако техническата поддръжка, консултациите и обучението се провеждат на място, свързаните с посещението разходи се заплащат от Клиента. Тези разходи включват транспорт, нощувка и дневни и се калкулират  съгласно т. 5.6.

17.2.3.  Доставчикът се задължава да актуализира софтуера с нови функционалности и да поправя грешки, ако такива възникнат,. Актуализацията на софтуера е включена в договорения годишен или месечен абонамент.

17.2.4.  Доставчикът осигурява достъп до софтуера Агро Офис на сървъра на Доставчика с достъпност минимум 99% от времето. Цената за поддържане на Агро Офис на сървър на Доставчика е включена в съответния годишен или месечен абонамент;

17.2.5.  Доставчикът предоставя услуга по GPS следене на машини или оборудване на Клиента със SIM карти за данни, осигурени от Доставчика или от Клиента. За GPS следене Клиентът заплаща договорения годишен или месечен абонамент.

17.2.6.  Доставчикът предоставя услуги от трети страни като сателитни снимки от Google / Microsoft, интеграция с оборудване на Ag Leader, John Deere, Trimble, Topcon, Raven, Mueller Elektronik, Tee Jet, Leica и др., включително с оборудването на мобилните оператори. Услуги от трети страни се предоставят според условията на съответната трета страна. Доставчикът не отговаря за наличността или правилната работа на услуги от трети страни. Цената за услуги от трети страни е включена в съответния годишен или месечен абонамент;

17.2.7.  Доставчикът извършва отдалечени консултации и обучения чрез програма за отдалечен достъп Team Viewer, след подадено искане от страна на Клиента по телефон, чат или e – mail.

17.2.8.  Консултацията и Обучението може да бъде извършено чрез:

17.2.8.1.          Посещение на място – в този случай командировъчните разходи са за сметка на клиента. Клиента се уведомява, че ще му бъде издадена фактура за съответната стойност според ценоразписа за командировки на НИК Електроникс ООД, както и че консултантът ще пътува само, ако съответната фактура бъде заплатена преди деня на командировката.

17.2.8.2.          Обучение на място в офиса на НИК Електроникс ООД.

17.2.9.                 При невъзможност за уточняване на дата и час за обучението при първото прозвъняване, Доставчикът има ангажимента да потърси отново Клиента. Ако в рамките на 2 или 3 прозвънявания не се насрочи обучение, поради невъзможност от страна на Клиента, задачата се затваря и Клиентът е този, който следва да потърси Доставчика за насрочване на обучение.

 

VIII.        ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

 

18.              Цените за продуктите и услугите предлагани от НИК Електроникс ООД се договарят индивидуално с всеки Клиент съобразно избраните от него видове услуги и продукти.

19.              За услуги, предоставени през почивни дни, освен гаранционните и GPS следене, се заплаща допълнителна такса от 50% над договорените с Клиента цени,. За услуги извършени в дни обявени за официални празници, освен гаранционните и GPS следене, се заплаща допълнителна такса от 75% над договорените с Клиента цени.

20.              Всички цени в условията са без включено ДДС.

21.1 НИК Електроникс ООД има право ежегодно да актуализира цените на своите услуги и продукти, които влизат в сила в двуседмичен срок от съобщаването им на всеки Клиент или в друг по – дълъг срок, определен от НИК Електроникс ООД

21.2 За всяка промяна на цената на съответната услуга и/или продукт НИК Електроникс ООД следва да информира съответният Клиент, тъй като цените на съответните услуги и продукти се договарят индивидуално с всеки Клиент.

 

IX.              ГАРАНЦИОННА ПРОДДРЪЖКА

 

22                Доставчикът предоставя гаранционна поддръжка на хардуер. Доставяният хардуер следва да е новопроизведен, напълно функциониращ и отговарящ на техническите спецификации. Гаранцията включва ремонт на неизправно оборудване, а  когато е необходимо и инсталация на заместващо оборудване за срока на ремонта – безплатно. Гаранцията покрива само начините на употреба, описани в Ръководството за потребителя. Гаранцията не покрива неизправности, възникнали при неправилна употреба, злоупотреба, умишлено увреждане или друга неизправност, настъпила по вина на Клиента.

23                Заявки за гаранционна поддръжка следва да се изпращат до ao@nik.bg. Посещенията на място за гаранционно обслужване са безплатни. Ако по време на посещението на място бъде открит дефект, който не се покрива от гаранцията, разходите за посещението се заплащат от Клиента съобразно условията на настоящите общи условия. Тези разходи включват пътни в размер на 0,45 ст/км в двете посоки, текущата такса за всеки започнат час на присъствие на техника,  посочена в сайта на НИК Електроникс ООД и разходи за нощувка, в случай, че е  необходима.

24                Доставчикът предоставя и извънгаранционна поддръжка на хардуер по заявка на Клиента, като същата се осъществява за сметка на Клиента. Тя включва поправка на неизправно оборудване, а когато е необходимо и инсталация на заместващо оборудване за срока на ремонта. Заявки за извънгаранционна поддръжка следва да се изпращат на ao@nik.bg. Разходите за посещения за извънгаранционен сервиз на място се заплащат от Клиента. Тези разходи включват транспорт, нощувка и дневни разходи, подробно описани в т. 23 от настоящите общи условия;

25                При предоставяне на гаранционна и извънгаранционна поддръжка Клиентът е длъжен да осигури подходящи условия за труд съобразно българското трудово законодателство, като ако не бъдат осигурени тези Доставчикът има право да таксува Клиента за отделените работни часове съобразно условията на предходната разпоредба.

 

X.                ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

26                Доставчикът ще изпълнява задълженията си в дух на професионализъм.

Отговорността на Доставчикът към Клиента, произтичаща от извършването, или не извършването на Абонаментната Поддръжка ще бъде ограничена до възстановяването на Софтуера, предмет на взаимоотношенията между страните, в добро оперативно състояние.

27                Доставчикът не поема ангажименти или гаранции за продукти или услуги, осигурени от трети страни.

28                Доставчикът не носи отговорност за никакви разходи или щети, понесени от Клиента, лично на Клиента или заплатени от Клиента на трета страна, които могат да възникнат от нефукционирането на Софтуера или в следствие от повреда на оборудването или Софтуера по каквато и да е причина. Доставчикът не носи отговорност за щети, причинени от неспособността на Клиента да изпълни свои задължения. Доставчикът не носи отговорност за загуба на средства или търговски инструменти, съдържими, изведени от, или асоциирани с която и да е част от Софтуера.

 

XI. ЛИЧНИ ДАННИ

 

29                НИК Електроникс ООД е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. НИК Електроникс ООД спазва принципите за защита на личните данни, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и законодателството на Европейския съюз и Република България. Подробна информация за това какви лични данни НИК Електроникс ООД събира, обработва и съхранява, какви са целите и принципите при събирането, обработването и съхраняването на лични данни, какъв е срокът за съхранение на личните данни, какви са лицата на които се предоставят личните данни, какви са правата на Клиентите, чиито лични данни се обработват, както и какви мерки са осигурени по защита на лични данни и др. може да намерите, публикувани в Декларацията за поверителност на www.agro-office.com.

30                Доставчикът се задължава да положи грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на Клиентите си, освен ако това не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

31                С попълването на личните данни Клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно, и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и Регламентът относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с Клиента и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от Доставчика.

32                При попълване на данните Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако Клиентът е предоставил неверни или непълни данни, Доставчикът не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.

33                Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързано с тези Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената за ползване на услугата.

34                В случаите на обработка на лични данни за изпълнение на дадена задача, Доставчикът ще обработва такива, само до степен, необходима за изпълнението на задълженията на Доставчика, в съответствие с настоящите Общи условия.

35                 Доставчикът има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Клиентът дава съгласие на Доставчика да събира и други данни за Клиента и крайните потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от Доставчика за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

 

XII.           АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА
НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

36                Софтуерът Агро Офис и неговите компоненти и търговската марка Агро Офис  са интелектуална собственост на Доставчика и неговата Група.

37                Доставчикът запазва собствеността си върху софтуера „Агро Офис“, включително правото да предоставя право на използване на софтуера на други клиенти.

38                Нито Клиента, нито което и да е друго лице могат да променят, разглобяват, деконструират, декомпилират, адаптират, да осъществяват достъп по неоторизиран начин, да предоставят, да копират или по какъвто и да е друг начин да възпроизвеждат или модифицират продукти и/или услуги предоставяни от НИК Електроникс ООД.

39                В случай че Клиентът или свързано с него лице нарушат правата на интелектуална собственост на Доставчика или неговата Група, Клиентът е длъжен да плати глоба в размер на пет пъти покупната стойност на съответния продукт. Това не ограничава Доставчика да търси допълнителни компенсации, в случай че е претърпял по-големи загуби.

 

XIII.        КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

40                Страните се съгласяват да не разкриват поверителна информация.

41                Поверителна информация е всяка информация, свързана с организацията, търговската дейност, финансова и счетоводна информация, клиенти, доставчици, оборудване, персонал, инвентар, изходния код, алгоритми, инфраструктура, технически спецификации, архитектура, бази данни, ноу-хау, полезност на модели, права върху полупроводникова топография и права в проекти, чертежи, диаграми, както и друга информация, отнасяща се до правата на интелектуална собственост на страните, с изключение на информацията, която една от страните изрично е определила като неповерителна, общоизвестни факти, или информация, която е била направена публично достояние от трета страна (например, чрез реклама, съобщения за пресата, отпечатани или публикации в интернет, и т.н.)

42                Всяка страна се съгласява да не разкрива поверителната информация на трети лица под каквато и да е форма, както и да гарантира, че нейните дилъри, служители, подизпълнители и сътрудници са обвързани със същите задължения за период от три години след прекратяване на договорните правоотношения.

43                В случай на нарушение на условията за конфиденциалност, страната нарушител дължи на другата, компенсация за претърпените загуби, ведно с неустойка в размер на 10000 евро.

 

XIV.   ПРОДЪЛЖИТЕЛОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

44      Абонаментът може да бъде прекратен и при следните условия:

44.1          с изтичане на срока на Договора, съгласно избрания от Клиента период на абонаментен план;

44.2          при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

44.3          по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

44.4          при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

45                В случаите на техническа поддръжка, актуализация на софтуера и GPS следене настоящите Общи условия, важат за периода на абонамента.

46                В случай на прекратяване, клаузите касаещи гаранцията, правата върху интелектуалната собственост и конфиденциалността си остават в сила.

47                В случаите, когато Клиента иска временно да изключи GPS следенето, той следва да уведоми Доставчика по e-mail на ao@nik.bg, поне с 30 дни предизвестие. За деактивация на услугата, Клиентът заплаща такса в размер от 5 лева за всяка SIM карта, която е предоставена от Доставчика.

48                В случаите, когато Клиентът иска перманентно да деактивира GPS следенето, той следва да уведоми Доставчика с e-mail на ao@nik.bg с 30-дневно предизвестие и в този срок да върне на Доставчика за своя сметка предоставената сим карта. След изтичането на 30-дневния период и връщането на сим картата, Клиентът е освободен от плащането на каквито и да е последващи такси.

49                Клиентът има възможност да възстанови услугата за GPS следене отново с e-mail на ao@nik.bg, 10 работни дни предварително и след като е платил 50 лева за преинсталация на всяка SIM карта, както и обвързаните с процедурата, посещение на място.

50                Доставчикът може да прекрати достъпа до ползваните услуги от Клиента, респективно с това получения лиценз и правото да използва Агро Офис софтуер по всяко време, ако Клиентът не изпълни някое от задълженията си, предвидени в Общите условия.

51                При прекратяване на абонамента, по каквато и да е причина, Клиентът е длъжен да преустанови всяка употреба на софтуера и да изтрие всички негови копия. Доставчикът може да изиска писмено потвърждение от Клиента за надлежното изпълнение на горните задължения.

 

XV.      НЕУСТОЙКИ И ОТГОВОРНОСТ

 

52                В случай, че някоя от страните изпадне в забава при изпълнението на коя и да е клауза от настоящите Общи условия виновната страна дължи неустойка в размер на 0,5% /нула цяло и пет процента/ от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет процента/ общо. Когато има установен срок за изпълнение от страните, по подразбиране санкции са дължими след изтичане на този срок.

53                Ако някоя от страните не изпълни някое от задълженията си, то другата страна е освободена от съответните си задължения за периода на неизпълнение на другата страна.

54                Всички случаи на употреба, за които софтуерът и хардуерът Агро Офис са подходящи, са описани в Ръководството за потребителя, предоставено на Клиента.

55                До степента, позволена от закона и освен както е изрично упоменато в настоящите условия, Доставчикът се освобождава от всички гаранции и условия, изрични, подразбиращи се или законови, включително без ограничение, подразбиращите се гаранции за собственост, ненарушаване, пригодност за продажба и за конкретна цел. Доставчикът не гарантира, че продуктите ще функционират сигурно или без прекъсване.

56                Доставчикът не отговаря за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни или последващи щети, включително, но не ограничени до, щети при загуба на печалби, търговска репутация, употреба или други нематериални загуби, произтичащи от: (i) използването или невъзможността за ползване на софтуера; (ii) невъзможността да се използва софтуера за достъп до съдържание или данни; (iii) разходите за закупуване на заместващи стоки или услуги; (iv) неоторизиран достъп до или промяна на ваши съобщения или данни; или (v) каквито и да са други въпроси, свързани със софтуера.

57                Ограниченията на отговорността не се прилагат в случаите на умисъл или груба небрежност на Доставчика.

 

XVI.           ПРОМОЦИОНАЛНО ПОЛЗВАНЕ

 

58              НИК Електроникс ООД има право за всеки един от своите продукти и/или услуги, които предлага, описани в т. 5.1. и 6 от настоящите общи условия да предлага на Клиенти промоционални условия за безплатното им ползване за определен срок от време.

59                Срокът за безплатно ползване на съответните продукти и/или услуги ще бъде посочен към всеки отделен продукт и/или услуга.

60                НИК Електроникс ООД запазва правото си по всяко едно време да променя пакета с функционалности, продукти, услуги и права, които предоставя за безплатно ползване.

61                Срокът за безплатно ползване на предоставените от НИК Електроникс ООД продукти и/или услуги е възможно да бъде различен в различните маркетингови кампании.

62                Клиентът, който ползва безплатно продуктите и/или услугите на НИК Електроникс ООД, няма право на безплатно абонаментно обслужване, съгласно т. 5.4. от настоящите общи условия, в срока на безплатното ползване.

63                В срока на предоставените от НИК Електроникс ООД промоционални условия за безплатно ползване на съответните продукти и/или услуги не се дължи от Клиента такса за внедряване и обучение, съгласно т. 5.3. от настоящите общи условия.

64                По отношение на Клиента, на който се предоставят промоционалните условия за безплатно ползване на съответните продукти и/или услуги, в срока на безплатно ползване, НИК Електроникс ООД не предлага посоченото в т. 5.5. от настоящите общи условия обучение, изразяващо се в пълно представяне на функционалностите на съответния модул на софтуера и как се осъществява работата с него.

65                След изтичане на срока за предоставените от НИК Електроникс ООД промоционални условия за безплатно ползване на съответните продукти и/или услуги, ако Клиентът не е предприел действия за преминаване към платена версия за ползване на съответния продукт и/или услуги, той ще бъде автоматично деактивиран и създадената база с всички негови данни ще бъде безвъзвратно изтрита 30 дни след деактивацията.

66                В случай, че след изтриване на създадената база с данни на Клиента, същият желае да премине към платена версия на съответния продукт и/или услуги ще е необходимо да се създаде нова база, без възможност да бъдат възстановени данните от предходно създадената такава.

 

XVII.     ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

67                Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си, поради извънредни обстоятелства; военни действия или граждански безредици; епидемии; правителствено действие или бездействие; земетресения; пожари; недостиг на работна ръка, материали, електричество, или комуникации; или от други причини извън възможностите за разумен контрол, с изключение на задължението на Клиента да заплаща за извършените услуги.

68                Доставчикът не носи отговорност за невъзможност да изпълни задълженията си, ако това е предизвикано от мерки за сигурност или други мерки, препятстващи достъпа до Софтуера.

69                Всички известия ще се правят в писмен вид и ще се предоставят лично или чрез писма, включително и електронни такива на указаните адреси за кореспонденция.

70                Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

71                Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Клиента чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

72                За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Общи условия, се прилагат законите на Република България.